Budowa ulicy Mazurskiej

Nazwa zadania: Budowa ul. Mazurskiej

Fundusz Dróg Samorządowych (edycja 2019)

 

Zakres: Planowana budowa ul. Mazurskiej zakłada budowę ulicy na odcinku od ul. Pomorskiej do ul. Gajowej. W ramach przedmiotowej inwestycji planuje się zmiany w istniejącym zagospodarowaniu terenu polegające na: wycince drzew i krzewów, zabezpieczeniu istniejącej infrastruktury podziemnej, budowie oświetlenia ulicznego, budowie konstrukcji nawierzchni jezdni, chodników i zjazdów, wykonaniu poboczy, wykonaniu oznakowania poziomego i pionowego, zahumusowaniem terenów zielonych wraz z obsianiem mieszanką traw. Odwodnienie projektowanego zakresu drogowego projektuje się poprzez budowę zamkniętego systemu odprowadzania ścieków. W ramach inwestycji zaprojektowane zostało oświetlenie uliczne składające się z 9 latarni. Inwestycja ma na celu podniesienie standardu technicznego drogi gminnej. Pozwoli ona na uzyskanie podobnego poziomu komfortu przejazdu przez kierowcę ul. Wysoka, ul. Dworcowa i ul. Mazurską.

 

Wniosek o dofinansowanie oceniono pozytywnie, umowę o dofinansowanie z Wojewodą Wielkopolskim podpisano w dniu 7.11.2019 r.

 

W dniu 31.12.2019 r. zawarto aneks dotyczący zaktualizowania kosztów oraz okresu realizacji zadania.

 

Na skutek zawarcia z wykonawcą dwóch aneksu do umowy z dnia 4.03.2020 r. wartość zadania wzrosła z 1.049.000,00 zł do 1.059.745,90 zł.

 

Planowany okres realizacji zadania: 15.10.2019 r. – 31.07.2020 r.

 

Zadanie zostało zrealizowane w terminie.

 

Całkowita wartość projektu: 1.059.745,90 zł

 

Przyznane dofinansowanie:: 520.148,00 zł (50% wydatków kwalifikowanych)

Drukuj

Urząd Miejski
w Puszczykowie

ul. Podleśna 4, 62-040 Puszczykowo

tel. +48 61 898 37 00

fax. +48 61 898 37 11

um@puszczykowo.pl

Urząd Miejski

NIP: 7771020151 | Regon: P-000526943

Miasto Puszczykowo

NIP: 7773159692 | Regon: 631257874

Godziny urzędowania

poniedziałek: 8:00 - 16:00

wtorek-piątek: 7:30 - 15:30

© 2016 Urząd Miejski w Puszczykowie. Wszystkie prawa zastrzeżone.

created by Medway