31.01.2022

Urząd Miejski w Puszczykowie - opis

Witamy Państwa w Urzędzie Miasta Puszczykowa.

Miasto Puszczykowo leży w województwie wielkopolskim, w powiecie poznańskim.

Budynek Urzędu Miejskiego znajduje się w Puszczykowie przy ul. Podleśnej 4.

Na parterze budynku znajduje się kancelaria ogólna oraz punkt obsługi Mieszkańca, tutaj składamy dokumenty, podania i wnioski.  Tutaj zostaniemy też obsłużeni w sprawach: rozpatrywania skarg, wniosków i petycji, organizacji i przeprowadzenia wyborów, dostępu do archiwum zakładowego, a także pobierzemy różne wnioski oraz informator miejski Echo Puszczykowa.

Na parterze, w pokoju nr 2 w Ewidencji ludności składamy wnioski urzędowe i załatwimy sprawy związane z dowodami osobistymi i sprawami wojskowymi. W następnym pokoju, nr 4 załatwiamy sprawy związane z urzędem stanu cywilnego, czyli zgłaszamy tu  zgony, urodzenie dziecka, ustalamy termin ślubu cywilnego.

W pokoju nr 3 znajduje się stanowisko ds. zamówień publicznych oraz stanowisko ds. współpracy ze stowarzyszeniem Metropolia Poznań oraz zarządzania projektami zewnętrznymi.

W pokoju nr 5 znajduje się gabinet Sekretarza Miasta Puszczykowa.

W pokoju nr 8 znajdują się: referat Promocji, Kultury i Turystyki, realizujący zadania związane z pożytkiem publicznym, budżetem obywatelskim, współpracą z miastami partnerskimi, organizacją imprez. Głównym zadaniem referatu jest promocja miasta poprzez realizację różnych przedsięwzięć, jak również prowadzenie strony internetowej i profilu w mediach społecznościowych. W tym pokoju  mieści się również samodzielne stanowisko ds. sportu, którego zadaniem jest organizacja wydarzeń sportowych, rozgrywek, spływów kajakowych, półkolonii. Zajmuje się także sprawami związanymi z zarządzaniem miejskimi obiektami sportowymi i placami zabaw.

Na parterze, w pokojach 6, 11 i 12 mieści się referat księgowości i podatków, najczęściej składamy tam: informacje i deklaracje podatkowe dotyczące nieruchomości, wnioski o wydanie zaświadczeń podatkowych np. o niezaleganiu w podatkach, o wielkości gospodarstwa rolnego, a także wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego oraz wyjaśniamy kwestię zaległości podatkowych i wpłat dokonywanych na poczet podatków i opłat lokalnych.

W pokoju nr 7 znajduje się gabinet Skarbnika Miasta Puszczykowa.  referat ochrony i monitoringu środowiska, który zajmuje się wydawaniem decyzji środowiskowych, realizacją programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami, usuwaniem azbestu, wycinką drzew, realizacją zadań związanych z ochroną powietrza, ustawą o odpadach, ustawą prawo o ochronie środowiska, dotacjami na wymianę pieca znajduje się w pokoju nr 9. Ponadto, w pokoju nr 9 znajduje się również referat działalności gospodarczej, gdzie można zarejestrować i zamknąć firmę, wprowadzić zmiany i wykreślenia w ewidencji działalności gospodarczej, a także uzyskać pozwolenie na sprzedaż alkoholu.

Referat gospodarki przestrzennej i gospodarki gruntami znajduje się w pokojach nr 17 i 18, uzyskamy tam warunki zabudowy, lokalizacje celu publicznego, zaświadczenia o przeznaczeniu działki, procedury związane z uchwaleniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta. Ponadto, do obowiązków referatu należy również podział nieruchomości, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, sprawy związane ze sprzedażą lub wykupem nieruchomości, dzierżawa i użyczenie nieruchomości, sprawy związane z komunalizacją nieruchomości, regulacja stanów prawnych nieruchomości).

W pokoju nr 13 znajduje się sala sesyjna, w której odbywają się komisje i sesje Rady Miasta Puszczykowa.

Referat gospodarki komunalnej i infrastruktury mieści się w pokojach nr 15 i 16. Referat ten wydaje wnioski o zajęcie pasa drogowego, zajmuje się lokalizacją urządzeń, sprawami związanymi z bieżącym utrzymaniem dróg – odśnieżaniem, remontami dróg, oświetleniem drogowym. Do obowiązków tego referatu należy również zarządzanie mieszkaniowym zasobem gminy oraz lokalami użytkowymi.

Na 1 piętrze znajduje się sekretariat wraz z gabinetami Burmistrza i jego Zastępcy. Na tym piętrze znajduje się również Biuro Rady Miasta Puszczykowa. Rada Miasta składa się z 15 reprezentantów lokalnej społeczności. Radni pracują w ośmiu komisjach: Rewizyjnej; Skarg, Wniosków i Petycji, Edukacji, Kultury i Sportu, Budżetu i Rozwoju Miasta, Spraw Społecznych, Ochrony Środowiska, opiniującej wnioski o przyznanie wyróżnień honorowych, doraźnej ds. Statutu Miasta Puszczykowa. Radni obradują na posiedzeniach komisji i sesjach. Średnio w roku odbywa się 11 sesji Rady, na których podejmowane są uchwały regulujące funkcjonowanie gminy i poruszane są ważne dla mieszkańców tematy.

Straż Gminna

Straż Miejska ma swoją siedzibę przy ul. Poznańskiej 1. Jej zadaniem jest  zapewnianie wszystkim mieszkańcom porządku i bezpieczeństwa publicznego.

Kontakt z Urzędem Miasta Puszczykowa

Kontakt do nas: um@puszczykowo.pl
Nr telefonu na centralę 61 8 983 700.

Godziny pracy urzędu: poniedziałek: 8.00-16.00, wtorek – piątek: 7.30-15.30.

W celu załatwienia sprawy w urzędzie, można:

Napisać pismo i wysłać je pocztą na adres:

Urząd Miejski w Puszczykowie
ul. Podleśna 4
62-040 Puszczykowo

Napisać email na adres: um@puszczykowo.pl

Zadzwonić pod numer telefonu: (61) 898 37 00

Przynieść pismo do kancelarii na parterze przy wejściu głównym

Złożyć dokumenty poprzez platformę ePUAP

 

Drukuj

Urząd Miejski
w Puszczykowie

ul. Podleśna 4, 62-040 Puszczykowo

tel. +48 61 898 37 00

fax. +48 61 898 37 11

um@puszczykowo.pl

Urząd Miejski

NIP: 7771020151 | Regon: P-000526943

Miasto Puszczykowo

NIP: 7773159692 | Regon: 631257874

Godziny urzędowania

poniedziałek: 8:00 - 16:00

wtorek-piątek: 7:30 - 15:30

© 2016 Urząd Miejski w Puszczykowie. Wszystkie prawa zastrzeżone.

created by Medway