21.09.2020

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ strony www.puszczykowo.pl

Urząd Miejski w Puszczykowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie www.puszczykowo.pl.

Data publikacji strony internetowej: 19.10.2016 r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 20.01.2020 r.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Niezgodności:

- część plików nie jest dostępnych cyfrowo,

- zdjęcia zamieszczone na stronie nie posiadają opisu – deskrypcji,

- filmy zamieszczone na stronie nie posiadają opisu – deskrypcji.

 

Wyłączenia:

- mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,

- filmy, które zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej


 

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-21. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z pracownikiem urzędu: Katarzyna Nowak-Śronek, adres email: gci@puszczykowo.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 61 8983 720. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości zdjęcia lub filmu bez audiodeskrypcji, itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub jej element chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie powiadamia o tym wnoszącego żądanie, informując kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/

Dostępność architektoniczna obiektów Urzędu Miejskiego w Puszczykowie

Urząd Miejski w Puszczykowie funkcjonuje w jednym budynku przy ul. Podleśnej 4. Śluby udzielane są w Pałacu Ślubów przy ul. Podleśnej 17, a Centrum Informacji Turystycznej znajduje się przy ul. Poznańskiej 26.

Wykaz adresów, telefonów i e-maili kontaktowych do pracowników Urzędu Miejskiego w Puszczykowie dostępny jest na stronie internetowej Referaty Urzędu Miasta - kliknij TUTAJ

 

Budynek Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, znajduje się przy ul. Podleśnej 4, jest częściowo przystosowany dla osób z niepełnosprawnością ruchową:

- na wejściu do budynku znajduje się podjazd co umożliwia wjazd do Urzędu dla osób z niepełnosprawnością na wózkach inwalidzkich,

- w budynku Urzędu Miejskiego w Puszczykowie nie ma windy. Osoby z niepełnosprawnościami ruchowymi mogą swobodnie poruszać się po parterze budynku

- przed budynkiem jest wydzielone miejsce do parkowania dla osób z niepełnosprawnością,

- toaleta dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na parterze w połowie korytarza w pobliżu drugiego wejścia do budynku,

- do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem,

- w budynku nie ma dostępnej pętli indukcyjnej,

- w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących,

- Urząd posiada usługę tłumacza języka migowego online

https://tlumacz.migam.org/miasto-puszczykowo


 

Budynek Urzędu Stanu Cywilnego, przy ul. Podleśnej, nie jest przystosowany dla osób z niepełnosprawnością ruchową:

- wejście do budynku znajduje się nad poziomem gruntu, nie ma wykonanego podjazdu

- wszystkie pomieszczenia biurowe oraz sala ślubów usytuowane są na jednej kondygnacji na parterze budynku,

- przy budynku nie są wydzielone miejsca do parkowania dla osób niepełnosprawnych,

- brak toalety przystosowanej dla osób z niepełnosprawnościami.

- do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem,

- w budynku nie ma pętli indukcyjnych,

- w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących,

- Urząd posiada usługę tłumacza języka migowego online

https://tlumacz.migam.org/miasto-puszczykowo

 

Centrum Informacji Turystycznej, znajduje się w budynku Centrum Animacji Kultury "Mimoza" przy ul. Poznańskiej 26

- wejście do budynku znajduje się na poziomie gruntu,

- pomieszczenia biurowe znajdują się na parterze budynku,

- przy budynku nie są wydzielone miejsca do parkowania dla osób niepełnosprawnych,

- toaleta jest przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami,

- do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem,

- w budynku znajduje się winda,

- w budynku nie ma pętli indukcyjnych,

- w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących,

- Urząd posiada usługę tłumacza języka migowego online

https://tlumacz.migam.org/miasto-puszczykowo

Drukuj

Urząd Miejski
w Puszczykowie

ul. Podleśna 4, 62-040 Puszczykowo

tel. +48 61 898 37 00

fax. +48 61 898 37 11

um@puszczykowo.pl

Urząd Miejski

NIP: 7771020151 | Regon: P-000526943

Miasto Puszczykowo

NIP: 7773159692 | Regon: 631257874

Godziny urzędowania

poniedziałek: 8:00 - 16:00

wtorek-piątek: 7:30 - 15:30

© 2016 Urząd Miejski w Puszczykowie. Wszystkie prawa zastrzeżone.

created by Medway