21.09.2020

Deklaracja dostępności

Urząd Miejski w Puszczykowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: puszczykowo.pl

Data publikacji strony internetowej 19.10.2016

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 20.01.2020

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Deklarację sporządzono dnia: 30.03.2020

Deklarację ostatnio zaktualizowano dnia: 31.03.2023

Treści lub funkcje niedostępne:

·         część plików nie jest dostępna cyfrowo

·         zdjęcia nie posiadają prawidłowych opisów lub nie posiadają ich wcale

·         filmy zamieszczone na stronie nie posiadają opisu – deskrypcji

·         część dokumentów pdf została opublikowana

Na stronie internetowej można korzystać ze standarowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Koordynator dostępności: Katarzyna Nowak-Śronek, adres e-mail: gci@puszczykowo.pl, telefon 618983720.

W przypadku problemów z dostępnością strony prosimy o kontakt z Agnieszką Hahułą adres e-mail: hahula@puszczykowo.pl

Informacja zwrotna

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądające zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Postępowanie odwoławcze

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna obiektu Urzędu Miejskiego w Puszczykowie

Urząd Miejski w Puszczykowie funkcjonuje w jednym budynku przy ul. Podleśnej4. Śluby udzielane sa w Pałacu Ślubów przy ul. Podleśnej 17, a Centrum Informacji Turystycznej znajduje się przy ul. Poznańskiej 26.

Wykaz adresów, telefonów i adresów mailowych do pracownikó· Urzędu Miejskiego dostępny jest na stronie internetowej Referaty Urzędu Miasta

Dostosowanie wejść do budynków

Wejście do budynku dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się na parterze z boku budynku. Prosimy o telefon pod nr 618983720. Pracownik urzędu wychodzi do interesanta i pomaga mu poruszać się po terenie budynku tylko po parterze.

Dostosowanie wind

W budynku nie ma windy.

Dostosowanie parkingów

Przed budynkiem jest wydzielone miejsce do parkowania dla osoby z niepełnosprawnością ruchową wzdłuż chodnika bezpośrednio przed budynkiem.

Dostępność informacji głosowych

Budynek nie posiada systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Dostępność toalet

Toaleta dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na parterze w połowie korytarza.

Dostępność pętli indukcyjnej

Dostępna jest przenośna pętla indukcyjna.

Prawo wstępu z psem asystującym

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Dostępność tłumacza języka migowego

Dostępny tłumacz online rano i popołudniu.

 

Drukuj

Urząd Miejski
w Puszczykowie

ul. Podleśna 4, 62-040 Puszczykowo

tel. +48 61 898 37 00

fax. +48 61 898 37 11

um@puszczykowo.pl

Urząd Miejski

NIP: 7771020151 | Regon: P-000526943

Miasto Puszczykowo

NIP: 7773159692 | Regon: 631257874

Godziny urzędowania

poniedziałek: 8:00 - 16:00

wtorek-piątek: 7:30 - 15:30

© 2016 Urząd Miejski w Puszczykowie. Wszystkie prawa zastrzeżone.

created by Medway