Burmistrz miasta

Andrzej_Balcerek_2018.jpg

mgr Andrzej Balcerek


Puszczykowo jest dla mnie i mojej najbliższej rodziny szczególnym miejscem, z którym nierozerwalnie jestem związany już od 30 lat. Troska o jego przyszłość i rozwój była i jest motorem mojego działania. W swojej pracy społecznej i samorządowej zawsze dążyłem też do integracji mieszkańców naszego miasta poprzez współorganizowanie czy wspieranie imprez szkolnych, sportowych, parafialnych.

Mieszkańcy naszego miasta już kolejny raz obdarzyli mnie swoim zaufaniem. W IV kadencji samorządu - w latach 2002-2006 - sprawowałem mandat radnego Rady Miasta Puszczykowa. Idee samorządności udało mi się zaszczepić także w „młodszym pokoleniu”. Córka Marta działała przed kilku laty w Młodzieżowej Radzie Miasta, pełniąc w niej funkcje przewodniczącej.

Jestem absolwentem poznańskiej AWF, w młodości uprawiałem lekką atletykę, miałem zaszczyt być reprezentantem Polski. Sport zawsze odgrywał w moim życiu ważną rolę. Troska o rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej Puszczykowa i popularyzację przedsięwzięć służących poprawie zdrowia i sprawności fizycznej towarzyszyła mi także w późniejszym okresie, kiedy przez lata prowadziłem w naszym mieście rodzinne przedsiębiorstwo. W tym okresie pełniłem m.in. funkcję wiceprezesa KP Las Puszczykowo.

W swoich działaniach zawsze kierowałem się zasadą równomiernego rozwoju naszego miasta. Starałem się - będę też tak czynił, jako burmistrz - dostrzegać potrzeby wszystkich mieszkańców Puszczykowa – od najmłodszych począwszy, poprzez młodzież, na osobach w kwiecie wieku skończywszy.

Andrzej Balcerek
Burmistrz Miasta Puszczykowa

Dyżury Burmistrza Miasta

tel. (61) 898 37 00
fax (61) 898 37 11
e-mail: um@puszczykowo.pl

Godziny przyjęć:

 • poniedziałek 14:00 - 16:00
 • środa 8:00 - 10:00

Serdecznie prosimy o wcześniejsze umawianie się na wizytę drogą telefoniczną lub osobiście w sekretariacie Burmistrza.
W sytuacji wyjątkowej nieobecności na dyżurze burmistrza miasta zastąpi zastępca burmistrza lub sekretarz miasta.

Zakres zadań Burmistrza

 • reprezentowanie Urzędu na zewnątrz,
 • podejmowanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy i wyznaczanie innych osób do podejmowania tych czynności,
 • wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego wobec wszystkich pracowników Urzędu,
 • zapewnienie przestrzegania prawa przez wszystkie komórki organizacyjne Urzędu oraz jego pracowników,
 • okresowe zwoływanie narad z udziałem kierowników poszczególnych jednostek organizacyjnych w celu uzgadniania ich współdziałania i realizacji zadań,
 • koordynowanie działalności komórek organizacyjnych Urzędu oraz organizowanie ich współpracy,
 • czuwanie nad tokiem i terminowością wykonywania zadań Urzędu,
 • przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawcy i sporządzanie protokołu stosownie do postanowień przepisów szczególnych,
 • upoważnianie swojego zastępcy lub innych pracowników Urzędu do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,
 • przyjmowanie oświadczeń o stanie majątkowym od Przewodniczącego Rady oraz pracowników samorządowych, upoważnionych przez Burmistrza do wydawania decyzji administracyjnych,
 • wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla Burmistrza przez przepisy prawa oraz Uchwały Rady.
Drukuj

Urząd Miejski
w Puszczykowie

ul. Podleśna 4, 62-040 Puszczykowo

tel. +48 61 898 37 00

fax. +48 61 898 37 11

um@puszczykowo.pl

Urząd Miejski

NIP: 7771020151 | Regon: P-000526943

Miasto Puszczykowo

NIP: 7773159692 | Regon: 631257874

Godziny urzędowania

poniedziałek: 8:00 - 16:00

wtorek-piątek: 7:30 - 15:30

© 2016 Urząd Miejski w Puszczykowie. Wszystkie prawa zastrzeżone.

created by Medway