Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego

tel. (61) 898 37 00
tel. kom. 602 444 900 (czynny całodobowo)
e-mail: um@puszczykowo.pl

Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego jest powołane jako organ nieetatowy, zbierany doraźnie, gdy zachodzi potrzeba. Działanie rozpoczyna na sygnał do zebrania się pracowników urzędu i ustalenia dyżurów lub zadań.

Po godzinach pracy urzędu GCZK funkcjonuje na zasadzie „dyżuru domowego” przez wyznaczonych pracowników wyposażonych w telefon komórkowy o numerze 602 444 900 oraz radiotelefon Motorola CP 160 - pełniących całodobowy dyżur zgodnie z grafikiem. GCZK zapewnia przyjmowanie informacji o zdarzeniach na terenie gminy (a także gmin sąsiednich) i przepływ informacji w strukturach zarządzania kryzysowego na terenie powiatu.

Zgodnie z „Ustawą o zarządzaniu kryzysowym” z dnia 26 kwietnia 2007r. przy Urzędzie Miejskim w Puszczykowie tworzy się Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego, zwany dalej „Zespołem”, jako organ pomocniczy i opiniodawczo-doradczy właściwy w sprawach inicjowania i koordynowania działań podejmowanych w zakresie zarządzania kryzysowego.

Zespół Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego

Remigiusz Motycki - główny specjalista ds. gospodarki komunalnej
tel. (61) 898 37 29
e-mail: motycki@puszczykowo.pl

Wojciech Grabosz - funkcjonariusz Straży Miejskiej
tel. (61) 819 40 11
e-mail: straz.miejska@puszczykowo.pl

Zadania Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego

  • przygotowywanie propozycji użycia sił i środków niezbędnych do opanowania sytuacji kryzysowych;
  • doradzanie w zakresie koordynacji działań organów admi­nistracji, instytucji państwowych i służb w sytuacjach kryzysowych;
  • opiniowanie sprawozdań końcowych z działań podejmo­wa­nych w związku z zarządzaniem kryzysowym;
  • opiniowanie potrzeb w zakresie odtwarzania infrastruktury lub przywrócenia jej pierwotnego charakteru;
  • opiniowanie i przedkładanie do zatwierdzenia burmistrzowi gminnego planu reagowania kryzysowego;
  • opiniowanie i przedkładanie do zatwierdzenia Radzie Mini­strów krajowego i wojewódzkich planów ochrony infra­struk­tury kry­tycznej;
  • organizowanie współdziałania ze związkami ochotniczych straży pożarnych w sytuacjach kryzysowych.

Burmistrz określa, w drodze zarządzenia, orga­nizację i tryb pracy Zespołu, z uwzględnieniem rozwiązań pozwalających na niezwłoczne zebranie się Zespołu i zapewnienie uzyskania pełnej informacji o zdarzeniach będących przedmiotem posiedzenia. W skład zespołu gminnego mogą wchodzić inne osoby zaproszone przez przewodniczącego.

Drukuj

Urząd Miejski
w Puszczykowie

ul. Podleśna 4, 62-040 Puszczykowo

tel. +48 61 898 37 00

fax. +48 61 898 37 11

um@puszczykowo.pl

Urząd Miejski

NIP: 7771020151 | Regon: P-000526943

Miasto Puszczykowo

NIP: 7773159692 | Regon: 631257874

Godziny urzędowania

poniedziałek: 8:00 - 16:00

wtorek-piątek: 7:30 - 15:30

© 2016 Urząd Miejski w Puszczykowie. Wszystkie prawa zastrzeżone.

created by Medway