Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego

tel. kom. 602 444 900 (czynny całodobowo)

Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego jest powołane jako organ nieetatowy, zbierany doraźnie, gdy zachodzi potrzeba. Działanie rozpoczyna na sygnał do zebrania się pracowników urzędu i ustalenia dyżurów lub zadań.

Po godzinach pracy urzędu GCZK funkcjonuje na zasadzie „dyżuru domowego” przez wyznaczonych pracowników wyposażonych w telefon komórkowy o numerze 602 444 900 oraz radiotelefon Motorola CP 160 - pełniących całodobowy dyżur zgodnie z grafikiem. GCZK zapewnia przyjmowanie informacji o zdarzeniach na terenie gminy (a także gmin sąsiednich) i przepływ informacji w strukturach zarządzania kryzysowego na terenie powiatu.

Zgodnie z „Ustawą o zarządzaniu kryzysowym” z dnia 26 kwietnia 2007r. przy Urzędzie Miejskim w Puszczykowie tworzy się Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego, zwany dalej „Zespołem”, jako organ pomocniczy i opiniodawczo-doradczy właściwy w sprawach inicjowania i koordynowania działań podejmowanych w zakresie zarządzania kryzysowego.

Zespół Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego

Remigiusz Motycki
tel. 602 444 900
e-mail: motycki@puszczykowo.pl

Natalia Haściłło-Krakowska
tel. 602 444 900

Zadania Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego

  • przygotowywanie propozycji użycia sił i środków niezbędnych do opanowania sytuacji kryzysowych;
  • doradzanie w zakresie koordynacji działań organów admi­nistracji, instytucji państwowych i służb w sytuacjach kryzysowych;
  • opiniowanie sprawozdań końcowych z działań podejmo­wa­nych w związku z zarządzaniem kryzysowym;
  • opiniowanie potrzeb w zakresie odtwarzania infrastruktury lub przywrócenia jej pierwotnego charakteru;
  • opiniowanie i przedkładanie do zatwierdzenia burmistrzowi gminnego planu reagowania kryzysowego;
  • opiniowanie i przedkładanie do zatwierdzenia Radzie Mini­strów krajowego i wojewódzkich planów ochrony infra­struk­tury kry­tycznej;
  • organizowanie współdziałania ze związkami ochotniczych straży pożarnych w sytuacjach kryzysowych.

Burmistrz określa, w drodze zarządzenia, orga­nizację i tryb pracy Zespołu, z uwzględnieniem rozwiązań pozwalających na niezwłoczne zebranie się Zespołu i zapewnienie uzyskania pełnej informacji o zdarzeniach będących przedmiotem posiedzenia. W skład zespołu gminnego mogą wchodzić inne osoby zaproszone przez przewodniczącego.

Drukuj

Urząd Miejski
w Puszczykowie

ul. Podleśna 4, 62-040 Puszczykowo

tel. +48 61 898 37 00

fax. +48 61 898 37 11

um@puszczykowo.pl

Urząd Miejski

NIP: 7771020151 | Regon: P-000526943

Miasto Puszczykowo

NIP: 7773159692 | Regon: 631257874

Godziny urzędowania

poniedziałek: 8:00 - 16:00

wtorek-piątek: 7:30 - 15:30

© 2016 Urząd Miejski w Puszczykowie. Wszystkie prawa zastrzeżone.

created by Medway