26 LUT 2024, 17:00 - 19:00

Komisja Budżetu i Rozwoju Miasta

 1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:

 • wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę lokali w budynku położonym przy ulicy Poznańskiej 36 w Puszczykowie na okres do 3 lat (druk nr 574),

 • przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenów położonych w Puszczykowie, obręb Puszczykowo, działki nr: 643 i 644, obręb Puszczykowo Stare, działki nr: 537, część 751/1, 711, 704/2, obręb Niwka, działki nr: 248, 239, część 140 (druk nr 577),

 • aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na obszarze Miasta Puszczykowa (druk nr 584),

 • ustalenia przebiegu drogi gminnej położonej na terenie gminy Puszczykowo (druk nr 578),

 • ustalenia przebiegu drogi gminnej położonej na terenie gminy Puszczykowo (druk nr 579),

 • zmiany Uchwały Nr 50/99/III Rady Miasta Puszczykowa z dnia 29 marca 1999 r. w sprawie: nadania nazwy ulicy – Jaskółcza (druk nr 580),

 • zmiany Uchwały Nr 55/99/III Rady Miasta Puszczykowa z dnia 24 maja 1999 r. w sprawie: nadania nazwy ulicy Józefa Zapłaty (druk nr 581),

 • wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej w Puszczykowie, w rejonie ulicy Kościelnej (druk nr 582),

 • współdziałania z Powiatem Poznańskim w realizacji zadania własnego w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest (druk nr 585).

 • zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2024 Nr 548/23/VIII z dnia 19 grudnia 2023 r. (druk nr 586),

 • zmiany uchwały Nr 547/23/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2024-2030 (druk nr 587).

 1. Sprawy bieżące.

 

Posiedzenia komisji odbywają się w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4

Drukuj

Urząd Miejski
w Puszczykowie

ul. Podleśna 4, 62-040 Puszczykowo

tel. +48 61 898 37 00

fax. +48 61 898 37 11

um@puszczykowo.pl

Urząd Miejski

NIP: 7771020151 | Regon: P-000526943

Miasto Puszczykowo

NIP: 7773159692 | Regon: 631257874

Godziny urzędowania

poniedziałek: 8:00 - 16:00

wtorek-piątek: 7:30 - 15:30

© 2016 Urząd Miejski w Puszczykowie. Wszystkie prawa zastrzeżone.

created by Medway