04 SIE 2022, 15:00 - 16:00

Dyskusja publiczna nad mpzp

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego dla terenów położonych w Puszczykowie, w rejonie ulic: Libelta, Dworcowej i Wspólnej, obręb Puszczykowo, arkusze: 13, 15, 16, 17 oraz obręb Niwka, arkusze: 1, 2, 3 odbędzie się w dniu 4.08.2022 r. o godz. 15:00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie przy ul. Podleśnej 4 (pokój nr 13).

Z projektem w.wym. planu miejscowego będzie można się również zapoznać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Puszczykowie przy ul. Podleśnej 4, pokój nr 17, w godzinach od 8:00 do 15:00 w dniach od 20.07.2022 r. do 18.08.2022 r.  oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Puszczykowa, znajdującym się na stronie internetowej miasta Puszczykowa www.puszczykowo.pl.

Zgodnie z art. 18 ust.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenie przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać w formie papierowej do Burmistrza Miasta Puszczykowa lub w formie elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej poprzez pocztę elektroniczną na adres: um@puszczykowo.pl lub za pomocą platformy ePUAP z podaniem imienia i nazwiska, albo nazwy oraz adresu zamieszkania, albo siedziby wnioskodawcy, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7.09.2022 r.

Jednocześnie, na podstawie art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2022 r, poz. 1029 ze zm.) informuję, że z dostępną na aktualnym etapie dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Puszczykowie przy ul. Podleśnej 4 w godzinach urzędowania.

Uwagi i wnioski do przedmiotowej dokumentacji mogą być składane w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym - do Urzędu Miejskiego w Puszczykowie przy ul. Podleśnej 4, 62-040 Puszczykowo - w nieprzekraczalnym terminie do 7.09.2022 r.

Drukuj

Urząd Miejski
w Puszczykowie

ul. Podleśna 4, 62-040 Puszczykowo

tel. +48 61 898 37 00

fax. +48 61 898 37 11

um@puszczykowo.pl

Urząd Miejski

NIP: 7771020151 | Regon: P-000526943

Miasto Puszczykowo

NIP: 7773159692 | Regon: 631257874

Godziny urzędowania

poniedziałek: 8:00 - 16:00

wtorek-piątek: 7:30 - 15:30

© 2016 Urząd Miejski w Puszczykowie. Wszystkie prawa zastrzeżone.

created by Medway