27 LUT 2024, 17:00 - 19:00

62. sesja Rady Miasta Puszczykowa

Informujemy, że 62. SESJA RADY MIASTA PUSZCZYKOWA odbędzie się we wtorek, 27 lutego 2024 r. o godz. 17.00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4.

Transmisja sesji będzie dostępna pod adresem: www.puszczykowo.pl/sesja

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Przedstawienie porządku obrad i rozpatrzenie ewentualnych wniosków o jego zmianę.

 3. Przyjęcie protokołu nr 61/24/VIII z dnia 30 stycznia 2024 r.

 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę lokali w budynku położonym przy ulicy Poznańskiej 36 w Puszczykowie na okres do 3 lat (druk nr 574).

 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie Miasta Puszczykowa (druk nr 575).

 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków, w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (druk nr 576).

 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenów położonych w Puszczykowie, obręb Puszczykowo, działki nr: 643 i 644, obręb Puszczykowo Stare, działki nr: 537, część 751/1, 711, 704/2, obręb Niwka, działki nr: 248, 239, część 140 (druk nr 577).

 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na obszarze Miasta Puszczykowa (druk nr 584).

 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej położonej na terenie gminy Puszczykowo (druk nr 578).

 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej położonej na terenie gminy Puszczykowo (druk nr 579).

 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 50/99/III Rady Miasta Puszczykowa z dnia 29 marca 1999 r. w sprawie: nadania nazwy ulicy – Jaskółcza (druk nr 580).

 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 55/99/III Rady Miasta Puszczykowa z dnia 24 maja 1999 r. w sprawie: nadania nazwy ulicy Józefa Zapłaty (druk nr 581).

 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej w Puszczykowie, w rejonie ulicy Kościelnej (druk nr 582).

 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 543/23/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2024 – 2027 (druk nr 583).

 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie współdziałania z Powiatem Poznańskim w realizacji zadania własnego w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest (druk nr 585).

 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2024 Nr 548/23/VIII z dnia 19 grudnia 2023 r. (druk nr 586).

 17. Sprawozdanie z bieżącej działalności Burmistrza oraz referatów Urzędu Miejskiego.

 18. Informacje Przewodniczącego Rady Miasta.

 19. Informacje na temat interpelacji i zapytań radnych.

 20. Wolne głosy.

 21. Zamknięcie sesji.

 

Drukuj

Urząd Miejski
w Puszczykowie

ul. Podleśna 4, 62-040 Puszczykowo

tel. +48 61 898 37 00

fax. +48 61 898 37 11

um@puszczykowo.pl

Urząd Miejski

NIP: 7771020151 | Regon: P-000526943

Miasto Puszczykowo

NIP: 7773159692 | Regon: 631257874

Godziny urzędowania

poniedziałek: 8:00 - 16:00

wtorek-piątek: 7:30 - 15:30

© 2016 Urząd Miejski w Puszczykowie. Wszystkie prawa zastrzeżone.

created by Medway