29 LIS 2022, 17:00 - 19:00

46. SESJA RADY MIASTA PUSZCZYKOWA

Informujemy, że 46. SESJA RADY MIASTA PUSZCZYKOWA odbędzie się we wtorek, 29 listopada 2022 r. o godz. 17.00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4.

Transmisja sesji będzie dostępna pod adresem: www.puszczykowo.pl/sesja

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Przedstawienie porządku obrad i rozpatrzenie ewentualnych wniosków o jego zmianę.

 3. Przyjęcie protokołu nr 45/22/VIII z dnia 25 października 2022 r.

 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Puszczykowie w rejonie ulic: Libelta, Dworcowej i Wspólnej, obręb Puszczykowo, arkusze 13, 15, 16, 17 oraz obręb Niwka, arkusze: 1, 2, 3 (druk nr 446).
  Załącznik nr 1 do druku nr 446
  Załącznik nr 2 do druku nr 446
  Załącznik nr 3 do druku nr 446
  Załącznik nr 4 do druku nr 446

 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 356/22/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 22 lutego 2022 r. w sprawie: przejęcia od Powiatu Poznańskiego zadania publicznego w zakresie zarządzania publiczną drogą powiatową nr 2490P – ul. Wczasowa w Puszczykowie (druk nr 437).

 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Miasta Puszczykowa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023 (druk nr 438).
  Załącznik do druku nr 438

 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków i transport nieczystości ciekłych (druk nr 439).

 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie części nieruchomości położonej w Puszczykowie w rejonie ulicy Poznańskiej (druk nr 441).
  Załącznik do druku nr 441

 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w Puszczykowie, w rejonie ulicy Kościelnej (druk nr 442).
  Załącznik do druku nr 442

 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonych w Puszczykowie przy ul. Piaskowej (druk nr 443).
  Załącznik do druku nr 443

 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr 282/21/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie określenia wysokości, zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Miasta Puszczykowa, podmiotów zatrudniających dziennych opiekunów oraz dziennych opiekunów prowadzących działalność na własny rachunek, działających na terenie Miasta Puszczykowa, w tym kategorii dzieci, na które przyznawana jest dotacja (druk nr 436).

 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr 113/11/VI Rady Miasta Puszczykowa z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie okresowych stypendiów sportowych (druk nr 440).

 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych (druk nr 444).

 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2022 Nr 340/21/VIII z dnia 21 grudnia 2021 r. (druk nr 445).
  Załącznik nr 1 do druku nr 445
  Załącznik nr 2 do druku nr 445

 15. Zapoznanie z protokołem pokontrolnym nr 3/22/VIII Komisji Rewizyjnej z kontroli inwestycji pn. Budowa ulicy Tenisowej ETAP I wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia ulicznego.

 16. Sprawozdanie z bieżącej działalności Burmistrza oraz referatów Urzędu Miejskiego.

 17. Informacje Przewodniczącego Rady Miasta.

 18. Informacje na temat interpelacji i zapytań radnych.

 19. Wolne głosy.

 20. Zamknięcie sesji.

 

Drukuj

Urząd Miejski
w Puszczykowie

ul. Podleśna 4, 62-040 Puszczykowo

tel. +48 61 898 37 00

fax. +48 61 898 37 11

um@puszczykowo.pl

Urząd Miejski

NIP: 7771020151 | Regon: P-000526943

Miasto Puszczykowo

NIP: 7773159692 | Regon: 631257874

Godziny urzędowania

poniedziałek: 8:00 - 16:00

wtorek-piątek: 7:30 - 15:30

© 2016 Urząd Miejski w Puszczykowie. Wszystkie prawa zastrzeżone.

created by Medway