26 PAŹ 2021, 17:00 - 19:00

33. SESJA RADY MIASTA PUSZCZYKOWA

Informujemy, że 33. SESJA RADY MIASTA PUSZCZYKOWA odbędzie się we wtorek, 26 października 2021 r. o godz. 17.00.

Zachęcamy do śledzenia transmisji z sesji w internecie, która będzie dostępna pod adresem: www.puszczykowo.pl/sesja

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Przedstawienie porządku obrad i rozpatrzenie ewentualnych wniosków o jego zmianę.

 3. Wręczenie przez przewodniczącą Miejskiej Komisji Wyborczej zaświadczenia o wyborze na radną Rady Miasta Puszczykowa.

 4. Ślubowanie radnej Ewy Michałek-Ciechomskiej.

 5. Przyjęcie protokołu nr 32/21/VIII z dnia 28 września 2021 r.

 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 254/21/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie: powołania Komisji Ochrony Środowiska (druk nr 329).

 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 6/18/VIII Rady Miasta Puszczykowa w sprawie powołania Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta (druk nr 330).

 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 150/20/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie: przejęcia od Powiatu Poznańskiego zadania publicznego w zakresie zarządzania publiczną drogą powiatową nr 2490P – ul. Nadwarciańska w m. Puszczykowo (druk nr 320).

 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Miasto Puszczykowo części nieruchomości położonej w Puszczykowie przy ul. Pszenicznej (druk nr 322).
  Załącznik do druku nr 322

 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych (druk nr 323).
  Załącznik do druku nr 323

 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych (druk nr 324).
  Załącznik do druku nr 324

 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych (druk nr 325).
  Załącznik do druku nr 325

 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych (druk nr 326).
  Załącznik do druku nr 326

 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków (druk nr 317a).
  Załącznik do druku nr 317a

 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Miasta Puszczykowa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2022 (druk nr 321).
  Załącznik do druku nr 321

 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyznania Nagrody Rady Miasta Puszczykowa dla uczniów szczególnie uzdolnionych (druk nr 331).

 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2021 Nr 227/20/VIII z dnia 22 grudnia 2020 r. (druk nr 327).
  Załącznik nr 1 do druku nr 327
  Załącznik nr 2 do druku nr 327
  Załącznik nr 3 do druku nr 327
  Załącznik nr 4 do druku nr 327

 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 226/20/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2021-2028 (druk nr 328).
  Załącznik nr 1 do druku nr 328
  Załącznik nr 2 do druku nr 328
  Opis przyjętych wartości do wpf

 19. Sprawozdanie z bieżącej działalności Burmistrza oraz referatów Urzędu Miejskiego.

 20. Informacje Przewodniczącego Rady Miasta.

 21. Informacje na temat interpelacji i zapytań radnych.

 22. Wolne głosy.

 23. Zamknięcie sesji.

 

Drukuj

Urząd Miejski
w Puszczykowie

ul. Podleśna 4, 62-040 Puszczykowo

tel. +48 61 898 37 00

fax. +48 61 898 37 11

um@puszczykowo.pl

Urząd Miejski

NIP: 7771020151 | Regon: P-000526943

Miasto Puszczykowo

NIP: 7773159692 | Regon: 631257874

Godziny urzędowania

poniedziałek: 8:00 - 16:00

wtorek-piątek: 7:30 - 15:30

© 2016 Urząd Miejski w Puszczykowie. Wszystkie prawa zastrzeżone.

created by Medway