21.11.2023

„Sadza płonie. Czad zabija. Żyj” – komunikat Międzywojewódzkiego Cechu Kominiarzy

Nadchodzi kolejny sezon grzewczy, a wraz z nim potrzeba i konieczność dbania o czyste powietrze i bezpieczeństwo w naszych domach. Głównym źródłem potencjalnych zagrożeń pozostają źle eksploatowane lub zaniedbane przewody kominowe i urządzenia grzewcze. W odpowiedzi na to pilne wyzwanie, Międzywojewódzki Cech Kominiarzy apeluje do właścicieli, zarządców i użytkowników budynków, aby podjęli niezbędne kroki, mające na celu ochronę życia i zdrowia mieszkańców.

Sezon grzewczy możemy uznać za rozpoczęty. Mimo dość wysokich temperatur niektórzy już ogrzewają swoje mieszkania i domy. By spać spokojnie, warto zadbać o sprawność przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych). Stan techniczny tych elementów wpływa nie tylko na jakość naszego powietrza, ale także na nasze zdrowie i bezpieczeństwo podczas zbliżających się chłodniejszych dni.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów nakazuje:

1. W obiektach lub ich częściach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, usuwa się zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych w okresach ich użytkowania:

• od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych ‒ co najmniej raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej;

• od palenisk opalanych paliwem stałym niewymienionych w pkt 1 ‒ co najmniej raz na 3 miesiące;

• od palenisk opalanych paliwem płynnym i gazowym niewymienionych w pkt 1 ‒ co najmniej raz na 6 miesięcy.

2. W obiektach lub ich częściach, o których mowa w ust. 1, usuwa się zanieczyszczenia z przewodów wentylacyjnych co najmniej raz w roku, jeżeli większa częstotliwość nie wynika z warunków użytkowych.

3. Czynności, o których mowa w ust. 1 i 2, wykonują osoby posiadające kwalifikacje kominiarskie.

Ustawa Prawo budowlane określa, że właściciel / zarządca budynku jest zobowiązany co najmniej 1 raz w roku zlecić przeprowadzenie okresowej kontroli stanu technicznego przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) osobie posiadającej odpowiednie uprawnienia – Mistrza Kominiarskiego, a w przypadku stwierdzenia uszkodzeń lub braków właściciel, zarządca lub użytkownik budynku są obowiązani w czasie lub bezpośrednio po przeprowadzonej kontroli, usunąć stwierdzone uszkodzenia oraz uzupełnić braki, które mogłyby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia bądź środowiska.

Pamiętaj!

• prawidłowo wykonany komin z certyfikowanych materiałów, regularnie kontrolowany i konserwowany, będzie bezpiecznie służyć przez dziesięciolecia,

• brak systematycznego oczyszczania i kontroli stanu technicznego przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) to główna podstawa do niewypłacenia odszkodowania z tytułu powstałej szkody.

Kampania społeczna „Sadza płonie. Czad zabija. Żyj!” organizowana przez Międzywojewódzki Cech Kominiarzy pod Honorowym Patronatem Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego, Związku Rzemiosła Polskiego jest kontynuacją poprzednich kampanii społecznych  „Czyszczone kominy to mniejszy smog” oraz „Zaproś kominiarza”. Celem kampanii jest eliminacja niebezpieczeństw związanych ze smogiem, zaczadzeniami i pożarami, których główną przyczyną są źle eksploatowane lub zaniedbane przewody kominowe i urządzenia grzewcze.

Więcej informacji oraz pełna treść komunikatu: kominiarskicech.pl

Drukuj

Urząd Miejski
w Puszczykowie

ul. Podleśna 4, 62-040 Puszczykowo

tel. +48 61 898 37 00

fax. +48 61 898 37 11

um@puszczykowo.pl

Urząd Miejski

NIP: 7771020151 | Regon: P-000526943

Miasto Puszczykowo

NIP: 7773159692 | Regon: 631257874

Godziny urzędowania

poniedziałek: 8:00 - 16:00

wtorek-piątek: 7:30 - 15:30

© 2016 Urząd Miejski w Puszczykowie. Wszystkie prawa zastrzeżone.

created by Medway