06.02.2019

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

Z dniem 1 stycznia 2019 roku nastąpiło z mocy prawa przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych nieruchomości – na podstawie art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz.U. z 2018 r., poz. 1716 ze zm.). Ustawa ta nakłada na nowych właścicieli, będących dotychczasowymi użytkownikami wieczystymi, obowiązek ponoszenia opłat z tytułu przekształcenia przez okres 20 lat w kwocie co do zasady równej wysokości dotychczasowych opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego (art. 7 ust. 1, 2, 6 w/w ustawy).

Jednocześnie ustawa ta dopuszcza możliwość jednorazowego wniesienia wszystkich zsumowanych opłat za przekształcenie w każdym czasie trwania obowiązku płatności (art. 7 ust. 7 w/w ustawy). Roczne opłaty przekształceniowe na rzecz dotychczasowego właściciela płatne są w terminie do dnia 31 marca każdego roku przez okres 20 lat licząc od dnia przekształcenia. Wyjątkiem jest opłata za rok 2019, która w tej samej wysokości płatna jest do dnia 29 lutego 2020 r. Wysokość opłaty stanowi równowartość wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, która obowiązywałaby w dniu przekształcenia.

Jednocześnie informujemy, że w dniu 29 stycznia 2019 roku Rada Miasta Puszczykowa podjęła Uchwałę nr 44/19/VIII w sprawie warunków udzielania bonifikat od opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Miasta Puszczykowa w prawo własności tych gruntów i wysokości stawek procentowych tych bonifikat. Zgodnie z tą uchwałą - wysokość bonifikaty od jednorazowej opłaty za przekształcenie gruntu wynosi 60% – w przypadku, gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w roku, w którym nastąpiło przekształcenie; i tak kolejno: 50% - w drugim roku po przekształceniu; 40% - w trzecim roku po przekształceniu; 30% - w czwartym roku po przekształceniu; 20% - w piątym roku po przekształceniu i 10% - w szóstym roku po przekształceniu.

Bonifikata przysługuje osobom fizycznym będącym właścicielami lub współwłaścicielami gruntów zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi bądź udziałów w gruntach związanych z lokalami mieszkalnymi. W przypadku woli wniesienia opłaty jednorazowej, niezbędne jest uprzednie pisemne poinformowanie Urzędu o takim zamiarze.

Do końca pierwszego półrocza 2019 roku Urząd będzie wysyłał zaświadczenia o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności oraz obowiązku wnoszenia opłaty przekształceniowej. Zaświadczenia wydawane z urzędu nie podlegają opłacie skarbowej, natomiast za zaświadczenia wydawane na wniosek pobiera się opłatę w wysokości 50 złotych, zgodnie z załącznikiem nr 1 część 2 pkt 20a ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1044 ze zm.).

Drukuj

Urząd Miejski
w Puszczykowie

ul. Podleśna 4, 62-040 Puszczykowo

tel. +48 61 898 37 00

fax. +48 61 898 37 11

um@puszczykowo.pl

Urząd Miejski

NIP: 7771020151 | Regon: P-000526943

Miasto Puszczykowo

NIP: 7773159692 | Regon: 631257874

Godziny urzędowania

poniedziałek: 8:00 - 16:00

wtorek-piątek: 7:30 - 15:30

© 2016 Urząd Miejski w Puszczykowie. Wszystkie prawa zastrzeżone.

created by Medway