11.01.2017

Nie spalajmy śmieci, dbajmy o nasze dzieci!

Każdego roku podczas trwania sezonu grzewczego pojawia się problem spalania w piecach domowych różnego rodzaju odpadów, które są jednym z głównych źródeł zanieczyszczeń powietrza. Należy pamiętać o zdrowotnych i środowiskowych skutkach spalania śmieci oraz o tym, że jest to traktowane jako wykroczenie.

Nadzór nad przestrzeganiem i stosowaniem przepisów o ochronie środowiska sprawuje Burmistrz Miasta, który do wykonywania funkcji kontrolnych upoważnił funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Puszczykowie (zgodnie z art. 379 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska).

Mieszkańcy posesji kontrolowanej mają obowiązek udostępnić pomieszczenia kotłowni pod rygorem zapisu art. 225 § 1 kk zgodnie z którym: „Kto osobie uprawnionej do przeprowadzania kontroli w zakresie ochrony środowiska lub osobie przybranej jej do pomocy udaremnia lub utrudnia wykonanie czynności służbowej, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3”.

Przypominamy, że kontrolujący jest uprawniony do:

1) wstępu na teren nieruchomości, obiektu lub ich części, na których prowadzona jest działalność gospodarcza wraz z rzeczoznawcami i niezbędnym sprzętem przez całą dobę, a w godzinach od 6 do 22 – na pozostały teren;

2) przeprowadzania badań lub wykonywania innych niezbędnych czynności kontrolnych;

3) żądania pisemnych lub ustnych informacji oraz wzywania i przesłuchiwania osób w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego;

4) żądania okazania dokumentów i udostępnienia wszelkich danych mających związek z problematyką kontroli.

Burmistrz miasta lub osoby przez niego upoważnione są uprawnieni do występowania w charakterze oskarżyciela publicznego w sprawach o wykroczenia przeciw przepisom o ochronie środowiska.

Straż Miejska w Puszczykowie przypomina, iż w przydomowych kotłowniach można spalać jedynie materiały dopuszczone, a kategorycznie nie wolno spalać m.in. następujących materiałów:

 1. plastikowych pojemników i butelek po napojach,
 2. zużytych opon
 3. innych odpadów z gumy,
 4. przedmiotów z tworzyw sztucznych,
 5. elementów drewnianych pokrytych lakierem,
 6. sztucznej skóry,
 7. opakowań po rozpuszczalnikach czy środkach ochrony roślin,
 8. opakowań po farbach i lakierach,
 9. pozostałości farb i lakierów,
 10. plastikowych toreb z polietylenu,
 11. papieru bielonego związkami chloru z nadrukiem farb kolorowych.

W spalinach pochodzących ze spalania odpadów możemy znaleźć: pyły, tlenek i dwutlenek węgla, dwutlenek siarki, metale ciężkie, takie jak kadm, rtęć, ponadto chlorowodór, cyjanowodór, dioksyny. Przy spalaniu popularnego PVC, z którego wykonane są wykładziny, butelki, otoczki kabli, folie powstaje chlorowodór, który w połączeniu z parą wodną tworzy kwas solny. Spalając pianki poliuretanowe (buty, odzież, meble) do powietrza emitowany jest cyjanowodór, który tworzy z wodą kwas pruski. Spalając sklejkę płyty wiórowe emitujemy formaldehyd. Szczególnie niebezpieczne dla zdrowia jest spalanie odpadów z tworzyw sztucznych np. typu PET (worki foliowe, odpady z gumy czy lakierowane materiały) w wyniku spalania tego typu odpadów emitowane są rakotwórcze dioksyny.

W 2016 roku Straż Miejska w Puszczykowie w trakcie licznie przeprowadzanych kontroli, z inicjatywy mieszkańców oraz własnej, tylko w dwóch przypadkach potwierdziła fakt spalania substancji niedozwolonych w instalacji przydomowej (w piecach), za co na właścicieli zostały nałożone grzywny w postaci mandatów karnych. Za spalanie niedozwolonych materiałów oraz substancji w przydomowych kotłowniach grozi mandat w wysokości do 500 zł lub grzywna nałożona przez sąd do 5.000 zł.

Warto podkreślić, że kolor dymu nie zawsze świadczy o spalaniu odpadów oraz rzeczy niedozwolonych.

Drukuj

Urząd Miejski
w Puszczykowie

ul. Podleśna 4, 62-040 Puszczykowo

tel. +48 61 898 37 00

fax. +48 61 898 37 11

um@puszczykowo.pl

Urząd Miejski

NIP: 7771020151 | Regon: P-000526943

Miasto Puszczykowo

NIP: 7773159692 | Regon: 631257874

Godziny urzędowania

poniedziałek: 8:00 - 16:00

wtorek-piątek: 7:30 - 15:30

© 2016 Urząd Miejski w Puszczykowie. Wszystkie prawa zastrzeżone.

created by Medway