06.04.2022

Jesteś obywatelem Ukrainy i masz dziecko pod opieką? Możesz otrzymać wsparcie dla rodziny z ZUS

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) będzie przyznawał i wypłacał świadczenie wychowawcze z programu Rodzina 500+ (tzw. 500+) obywatelom Ukrainy, którzy przybyli legalnie z Ukrainy do Polski po 23 lutym 2022 r. w związku z działaniami wojennymi. Od 26 marca specjalny wniosek o 500+ w języku ukraińskim można składać elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

 

13 kwietnia br. (środa) w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego, ul. Podleśna 4

w godz. 8.30 – 13.30

odbędzie się dyżur pracowników ZUS,

którzy pomogą założyć profil na PUE oraz pomogą wysłać wniosek o tzw. 500+. 

 

NA SPOTKANIE OBOWIĄZUJĄ ZAPISY: tel. 61 898 37 20

(telefon czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-15:00)

 

Kto może złożyć wniosek:

Wnioski o świadczenia wychowawcze z programu Rodzina 500 + może złożyć osoba, która:

 • jest obywatelem Ukrainy albo małżonkiem obywatela Ukrainy,

 • jej pobyt w Polsce jest legalny,

 • ma pod opieką dziecko (jest jego rodzicem lub opiekunem tymczasowym), które ma ukraińskie obywatelstwo i przybyło z Ukrainy do Polski po 23 lutego 2022 r. w związku z działaniami wojennymi,

 • dziecko, które posiada pod opieką jest w wieku do 18 lat

 • ma pod opieką dziecko (jest jego rodzicem lub opiekunem tymczasowym) urodzone w Polsce przez matkę, która jest obywatelką Ukrainy i której pobyt w Polsce jest legalny

Ważne!
Pobyt w Polsce jest legalny przez 18 miesięcy licząc od 24 lutego 2022 r. lub od daty faktycznego przekroczenia granicy po 23 lutego 2022 r.) dla obywateli Ukrainy, którzy wjechali legalnie z Ukrainy do Polski po 23 lutego 2022 r. w związku z działaniami wojennymi i chcą pozostać w Polsce.

Świadczenia dla rodzin przysługują nie dłużej niż przez okres przebywania w Polsce.

Jest to świadczenie dla rodzica, opiekuna tymczasowego i osoby sprawującej pieczę zastępczą nad dzieckiem.

Opiekuna tymczasowego albo pieczę zastępczą dla dziecka, które przybyło z Ukrainy w związku z działaniami wojennymi i przebywa w Polsce bez opieki ustanawia polski sąd.


 

Jakie dokumenty są potrzebne do złożenia wniosku:

 • polski numer identyfikacyjny PESEL osoby składającej wniosek i dziecka,

 • adres mailowy osoby,

 • polski numer telefonu,

 • numer rachunku bankowego w Polsce.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА, т.н. 500+, ДЛЯ ГРАЖДАН УКРАИНЫ,

У КОТОРЫХ ПОД ОПЕКОЙ РЕБЕНОК

Гражданам Украины, которые легально въехали с Украины в Польшу после 23 февраля 2022 г. в связи с военными действиями и хотят остатся в Польше, Zakład Ubezpieczeń Społecznych[1] будет признавать и выплачяивать помощь для семей – 500+

Нужные заявки на украинском языке можнпо будет отправлять исключительно в электронном виде через Платформу электронных услуг ZUS[2] от 26 марта т.г.

13 Квітень т.г. (среда) в зале сессий Городской Службы, улица Podleśna 4 с 8:30 по 13:30 будет дежурство сотрудников институции социального страхования ZUS, которые помогут подать заявку на т.н. 500+.

Кто может подать заявку:

Заявки на воспитательную помощь в рамках программы Rodzina 500+[3] может подать лицо, которое:

·         является гражданином Украины или супругом гражданина Украины,

 • его/ее пребывание в Польше легальное,
 • у него под опекой есть ребенок (является его родителем или временным опекуном), у которого есть украинское гражданство и приехало с Украины в Польшу после 23 февраля 2022 г. в связи с военными дейтсвиями,
 • у ребенка, который остается под опекой, не исполнилось 18 лет,
 • имеет под опекой ребенка (является его родителем или временным опекуном), рожденного в Польше от матери, которая гражданка Украины и пребывание в Польше которой легальное.

Важно!
Пребывание в Польше является легальным 18 месяцев считая от 24 февраля 2022 г. или от даты фактического пересечения рубежа после 23 февраля 2022 г. для граждан Украины, которые въехали с Украины в Польшу после 23 февраля 2022 г. в связи с военными действиями.

Поддержка для семей предоставляется не дольше нежели срок пребывания в Польше.

Это поддержка для родителя, временного опекуна и лица, под приемной опекой которого находится ребенок.

Временного опекуна или приемного опекуна для ребенка, который прибыл с Украины в связи с военными действиями и остается в Польше без опеки устанавливает польский суд.

Какие документы нужны для подания заявки:

·         польскиц идентификационный номер PESEL лица, которое подает заявку и ребенка,

 • адрес электронной почты лица,
 • польский номер телефона,
 • Номер банковского счета в Польше.

[1] Институция социального страхования пол. Zakład Ubezpieczeń Społecznych, сокращенное ZUS.

[2] Пол. Platformа Usług Elektronicznych (сокращенное PUE) ZUS.

[3] Семья 500+

Drukuj

Urząd Miejski
w Puszczykowie

ul. Podleśna 4, 62-040 Puszczykowo

tel. +48 61 898 37 00

fax. +48 61 898 37 11

um@puszczykowo.pl

Urząd Miejski

NIP: 7771020151 | Regon: P-000526943

Miasto Puszczykowo

NIP: 7773159692 | Regon: 631257874

Godziny urzędowania

poniedziałek: 8:00 - 16:00

wtorek-piątek: 7:30 - 15:30

© 2016 Urząd Miejski w Puszczykowie. Wszystkie prawa zastrzeżone.

created by Medway