30.10.2019

Informacje po sesji Rady Miasta

We wtorek, 29 października odbyła się 12. sesja Rady Miasta Puszczykowa, podczas której podjęto 7 uchwał.

 

Obrady rozpoczęto od uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie pomiędzy torami PKP, ulicą Dworcową, Nadwarciańską, Kosynierów Miłosławskich, obręb Niwka, arkusze 3, 4 – w dwóch etapach A i B - ETAP B. Uchwalenie planu stworzy podstawy prawne do wydawania decyzji administracyjnych dotyczących zagospodarowania przedmiotowego terenu.

 

Następnie radni podjęli uchwałę w sprawie uchylenia uchwały Nr 237/09/V Rady Miasta Puszczykowa z 28 października 2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie w rejonie ulic: C. Ratajskiego, Dworcowa, Słowackiego, Mickiewicza, obręb Puszczykowo, ark. 12 i 18, obręb Niwka ark. 3 zmienionej uchwałą Nr 135/16/VII Rady Miasta Puszczykowa z 22 czerwca 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 237/09/V Rady Miasta Puszczykowa z dnia 28 października 2009 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie w rejonie ulic: C. Ratajskiego, Dworcowa, Słowackiego, Mickiewicza, obręb Puszczykowo, ark. 12 i 18, obręb Niwka ark. 3. Konieczność podjęcia uchwały wyniknęła z braku możliwości wypracowania optymalnych rozwiązań przestrzennych, które byłyby zgodne zarówno z obowiązującymi przepisami, jak i oczekiwaniami mieszkańców tej części Puszczykowa.

 

Przyjęcie nowej uchwały w sprawie zasad przyznawania wyróżnień honorowych spowodowane zostało koniecznością doprecyzowania zapisów dotyczących zasad przyznawania tytułów. Dotychczasowa praktyka pokazała również, że konieczne jest uszczegółowienie oraz rozróżnienie tytułów „Zasłużony dla Miasta Puszczykowa” oraz „Honorowy Obywatel Miasta Puszczykowa”.

 

Radni podjęli uchwałę w sprawie przyznania Nagrody Rady Miasta Puszczykowa dla uczniów szczególnie uzdolnionych. W tym roku Kapituła oceniająca wnioski o Nagrodę musiała rozpatrzyć 84 wnioski, a następnie zaproponowała Radzie Miasta przyznanie nagród w wysokości 750 zł dla 12 osób, 300 zł dla 25 osób oraz 100 zł dla 35 młodych puszczykowian.

 

Następnie przyjęta została uchwała w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Miasta Puszczykowa. Podjęcie nowej uchwały w tym zakresie wynika przede wszystkim z decyzji o zmianie sposobu naliczania diet (wprowadzono diety w formie zryczałtowanej). Jednocześnie uzależniono wysokość diety od kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, zamiast – jak miało to miejsce dotychczas – od minimalnego wynagrodzenia za pracę.

 

Kolejne dwie uchwały dotyczyły zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2019-2028 oraz zmian w uchwale budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2019. Wprowadzone zmiany miały na celu dostosowanie wyszczególnionych pozycji planu dochodów i wydatków do ich przewidywanego wykonania.

Drukuj

Urząd Miejski
w Puszczykowie

ul. Podleśna 4, 62-040 Puszczykowo

tel. +48 61 898 37 00

fax. +48 61 898 37 11

um@puszczykowo.pl

Urząd Miejski

NIP: 7771020151 | Regon: P-000526943

Miasto Puszczykowo

NIP: 7773159692 | Regon: 631257874

Godziny urzędowania

poniedziałek: 8:00 - 16:00

wtorek-piątek: 7:30 - 15:30

© 2016 Urząd Miejski w Puszczykowie. Wszystkie prawa zastrzeżone.

created by Medway