25.01.2023

Informacje po sesji Rady Miasta

We wtorek, 24 stycznia odbyła się pierwsza w tym roku sesja Rady Miasta Puszczykowa, podczas której podjęto 12 uchwał.

Każda pierwsza sesja nowego roku rozpoczyna się od podjęcia uchwały w sprawie planu pracy Rady Miasta Puszczykowa, która wyznacza terminy sesji na cały rok. Sesje zazwyczaj odbywają się w ostatni wtorek miesiąca, zawsze o godz. 17:00. Informacje o bieżącym terminie sesji, porządek obrad i projekty uchwał publikowane są na stronie internetowej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Uchwała w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Puszczykowa na rok 2023 zawiera wykaz planowanych kontroli oraz orientacyjną liczbę posiedzeń.

Następnie radni podjęli uchwały w sprawie:

  • udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu ⇨ Miasto Puszczykowo udzieli na rok 2023 Powiatowi Poznańskiemu pomocy finansowej w wysokości 50 tys. zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pozyskania nieruchomości niezbędnych na prowadzenie zadania publicznego w zakresie wykonania dokumentacji technicznej i budowy chodnika wraz z wyznaczeniem przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej tj. ul. Nadwarciańskiej w rejonie skrzyżowania z drogą gminną (ul. Kraszewskiego);

  • udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu na wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy ronda na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 2490P ul. Nadwarciańska i 2495P ul. Dworcowa z ul. 3 Maja nr 331100P – droga gminna ⇨ Miasto Puszczykowo udzieli pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy ronda na skrzyżowaniu dróg powiatowych (ul. Nadwarciańskiej i Dworcowej z ul. 3 Maja);

  • wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej w Puszczykowie, przy ulicy Poznańskiej ⇨ dotychczasowy dzierżawca zwrócił się z prośbą o zawarcie umowy dzierżawy na okres kolejnych 3 lat z przeznaczeniem na cele handlowe;

  • określenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu obowiązującej przy zwrocie kosztów dowozu niepełnosprawnych dzieci do placówek oświatowych ⇨ w wyniku zmiany rozporządzenia ministra infrastruktury, od 17 stycznia br. podwyższone zostały stawki za kilometr przejazdu, dlatego koniecznym było dostosowanie stawek w dotychczas obowiązującej uchwale;

  • Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu AQUANET S.A. na lata 2023-2026 ⇨ konieczność podjęcia uchwały wynika z zapisów ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków;

  • zmiany Uchwały Nr 22/18/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie: ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 ⇨ w rządowym programie „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019–2023 Rada Ministrów zmieniła wysokość kryterium dochodowego ze 150 proc. na 200 proc., dlatego zaszła konieczność wprowadzenia zmian w uchwale Rady Miasta Puszczykowa;

  • programu osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2023” ⇨ dzięki programowi osłonowemu Miasto może podejmować zadnia z zakresu pomocy seniorom w wieku 65+ wynikające z rozeznanych potrzeb gminy;

  • rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Puszczykowa ⇨ Rada Miasta uznała za bezzasadną skargę na działalność Burmistrza Miasta Puszczykowa związaną z niewykonywaniem czynności nakazanych prawem polegających na zapewnieniu dostępu do danych przestrzennych dotyczących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;

  • zwolnień z podatku od nieruchomości ⇨ uchwała dotyczy zastosowania zwolnień, które są kontynuacją zwolnień z uchwały Rady Miasta Puszczykowa z października 2017 roku i zakłada czas jej obowiązywania z mocą wsteczną tj. od 1 stycznia 2021 r., przewidując udzielenie wyłącznie korzystnych dla podatników ulg w podatku od nieruchomości;

  • zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2023 Nr 448/22/VIII z dnia 20 grudnia 2022 r. ⇨ na podstawie uchwały dokonano zmian w bieżącym budżecie Miasta.

Po zakończeniu części uchwałodawczej, przewodniczący Komisji Rewizyjnej Ryszard Teuschner przedstawił sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej w 2022 roku.

Drukuj

Urząd Miejski
w Puszczykowie

ul. Podleśna 4, 62-040 Puszczykowo

tel. +48 61 898 37 00

fax. +48 61 898 37 11

um@puszczykowo.pl

Urząd Miejski

NIP: 7771020151 | Regon: P-000526943

Miasto Puszczykowo

NIP: 7773159692 | Regon: 631257874

Godziny urzędowania

poniedziałek: 8:00 - 16:00

wtorek-piątek: 7:30 - 15:30

© 2016 Urząd Miejski w Puszczykowie. Wszystkie prawa zastrzeżone.

created by Medway