31.03.2021

Informacje po sesji

We wtorek, 30 marca br. odbyła się 27. sesja Rady Miasta Puszczykowa, podczas której przyjęto 15 uchwał.

Obrady rozpoczęto od przyjęcia uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Puszczykowie w rejonie pomiędzy torami PKP, ulicą Kosynierów Miłosławskich, rzeką Wartą, ulicą Nadwarciańską i ulicą Mocka, obręb Niwka, ark. 8, 9, 10 i 12 – część B. Uchwalenie planu stworzy podstawy prawne do wydawania decyzji administracyjnych. Ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uaktywniają zagospodarowanie na tym terenie, przy jednoczesnym zapewnieniu właściwego poziomu ochrony poszczególnych elementów środowiska i walorów krajobrazu kulturowego.

Zmiana Uchwały Nr 199/20/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 29 września 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego nr 1 oraz lokalu niemieszkalnego nr 3 przy ul. Poznańskiej 74A w Puszczykowie oraz zbycie tych lokali wraz z udziałem w gruncie na rzecz dotychczasowego najemcy - w celu zwolnienia z długu, reguluje sprawy własnościowe lokalu.

Uchwała w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Puszczykowa na rok 2021 określa działania mające na celu zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz zapobieganie ich bezdomności np. poprzez zachęcanie mieszkańców do adopcji psów czy kotów.

Dzięki zmianie Uchwały Nr 257/17/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 24 października 2017 r. w sprawie określania zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Miasta Puszczykowa na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w mieszkalnych budynkach jednorodzinnych lub lokalach na obszarze Miasta Puszczykowa poszerzone zostało grono beneficjentów. Obecnie o dotację będą mogły ubiegać się osoby posiadające nie tylko piec węglowy, ale również każdy inny opalany paliwem stałym. Ponadto wprowadzono zmiany w zakresie kwoty przyznawanej dotacji, zwiększając ją do 6 tys. zł i wydłużono termin realizacji przedsięwzięcia oraz wykorzystania dotacji do 22 grudnia danego roku.

Następnie radni przyjęli dwie uchwały o przyznaniu młodym puszczykowskim sportowcom stypendiów sportowych na okres od marca do grudnia 2021 roku. Miesięczne stypendia otrzymali: trenujący jiu-jitsu Sebastian Ratajczyk w wysokości 350 zł oraz bilardzista Michał Wyrwas w wysokości 250 zł.

W dalszej części sesji powołana została nowa komisja stała Rada Miasta Puszczykowa, tj. Komisja Ochrony Środowiska, której przewodniczyć będzie radny Piotr Płóciennik. Członkami komisji zostali radni: Jan Łagoda, Barbara Kamińska, Filip Ryglewicz i Krzysztof Paszkowski. Zakres działalności Komisji Ochrony Środowiska będzie obejmował m.in. sprawy z zakresu: ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej, zieleni gminnej i zadrzewień, ochrony i rozwoju zielonych części miasta, przeciwdziałania zanieczyszczeniu środowiska, utrzymania porządku, czystości i dbałości o estetykę miasta, szeroko pojętych działań ekologicznych oraz współpracy z Wielkopolskim Parkiem Narodowym.

W związku z powołaniem nowej komisji, zaszła konieczność dokonania zmian w składach osobowych pozostałych komisji stałych, które na podstawie podjętych uchwał kształtują się następująco:

  • Komisja Rewizyjna: Ryszard Teuschner, Władysław Hetman, Mariusz Frąckowiak, Piotr Guziałek.

  • Komisja Edukacji, Kultury i Sportu: Maciej Krzyżański, Elżbieta Czarnecka, Mariusz Frąckowiak, Filip Ryglewicz, Ryszard Teuschner.

  • Komisja Budżetu i Rozwoju Miasta: Jan Łagoda, Elżbieta Bijaczewska, Alfreda Brączkowska, Piotr Guziałek, Władysław Hetman, Barbara Kamińska, Maciej Krzyżański, Maria Michałowska, Piotr Płóciennik, Tomasz Potocki.

  • Komisja Spraw Społecznych: Elżbieta Bijaczewska, Alfreda Brączkowska, Elżbieta Czarnecka, Jan Łagoda, Maria Michałowska, Krzysztof Paszkowski, Filip Ryglewicz.

  • Komisja opiniująca wnioski o przyznanie wyróżnień honorowych: Tomasz Potocki, Elżbieta Czarnecka, Mariusz Frąckowiak, Władysław Hetman, Maciej Krzyżański, Krzysztof Paszkowski, Filip Ryglewicz.

W wyniku zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa po stronie dochodów i wydatków wprowadzono m.in. środki na wykonanie programu realizowanego przez MOPS, a ponadto zwiększono wydatki na:

- program budowy i modernizacji dróg o kwotę 1.500.000 zł.

- utrzymanie zieleni o kwotę 30.000 zł.

- dotacje na likwidację kotłów na paliwa stałe o kwotę 100.000 zł.

- utrzymanie oświetlenia ulicznego o kwotę 24.698,66 zł.

- dotacje na prace remontowe i konserwatorskie przy zabytkach o kwotę 50.000 zł.

Przyjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2021-2028, pozwoli na dostosowanie danych do uchwały budżetowej oraz dokonanie zmian w nakładach na przedsięwzięcia, w tym wynikające z wykonania budżetu Miasta za 2020 rok.

Uchwałą w sprawie udzielenia dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie Miasta Puszczykowa, Rada Miasta określiła wysokość dotacji dla poszczególnych obiektów zabytkowych. Łączna kwota wydatkowana przez Miasto na remont zabytków to 150 tys. zł.

Drukuj

Urząd Miejski
w Puszczykowie

ul. Podleśna 4, 62-040 Puszczykowo

tel. +48 61 898 37 00

fax. +48 61 898 37 11

um@puszczykowo.pl

Urząd Miejski

NIP: 7771020151 | Regon: P-000526943

Miasto Puszczykowo

NIP: 7773159692 | Regon: 631257874

Godziny urzędowania

poniedziałek: 8:00 - 16:00

wtorek-piątek: 7:30 - 15:30

© 2016 Urząd Miejski w Puszczykowie. Wszystkie prawa zastrzeżone.

created by Medway