24.05.2023

Informacje po sesji

We wtorek, 23 maja 2023 r. odbyła się 52. sesja Rady Miasta Puszczykowa, podczas której podjęto dziewięć uchwał.

Obrady rozpoczęto od rozpatrzenia projektów uchwał w sprawie przyznania tytułów honorowych naszego miasta. Tytuł „Zasłużona/y dla Miasta Puszczykowa” otrzymali:

• Ewa Budzyńska – wieloletnia dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Puszczykowie,
• Międzyszkolny Klub Sportowy Juvenia Puszczykowo – lekkoatletyczny klub działający przy puszczykowskim liceum,
• pośmiertnie Władysław Hetman – radny Miasta Puszczykowa pięciu kadencji,
• Leopold Lipiński – założyciel Klubu Piłkarskiego LAS Puszczykowo oraz jego wieloletni zawodnik, trener i działacz,
• Andrzej Kędziora – profesor zwyczajny zajmujący się problemami z zakresu meteorologii, klimatologii, ekologii, ochrony środowiska i gleboznawstwa.

Następnie Rada Miasta przyjęła uchwały w sprawie:

• zmiany Uchwały Nr 141/20/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Puszczykowa ⇨ dokonanie zmian w uchwale z 2020 roku było konieczne w związku ze zwiększeniem wartości najniższej emerytury ogłaszanej przez Prezesa ZUS, stanowiącej podstawę do określenia kryterium dochodu przy ocenie wniosku o przydział lokalu komunalnego lub najmu socjalnego lokalu wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy. Oprócz tego wprowadzono warunek zamieszkiwania na terenie Puszczykowa jako jedno z kryteriów, które musi spełnić osoba ubiegająca się o najem lokalu ze względu na ograniczony zasób lokali mieszkaniowych. Wprowadzono również zapisy określające pierwszeństwo zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego na czas nieoznaczony oraz najmu socjalnego lokalu osobom, znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej – w tym w wyniku zdarzeń losowych. Pozwoli to burmistrzowi podjąć decyzję o przydziale lokalu, bez uwzględniania wszystkich kryteriów oceny złożonych wniosków;

• zmiany Uchwały Nr 355/22/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 22 lutego 2022 roku w sprawie: wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Miasta Puszczykowo w latach 2022-2027 ⇨ dokonanie zmian
w uchwale z 2022 roku było niezbędne w związku z koniecznością uzupełnienia wykazu budynków wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy o budynki omyłkowo pominięte w korygowanej uchwale oraz możliwością wykonania instalacji grzewczych z wykorzystaniem grzejników elektrycznych do ogrzewania wynajmowanych lokali;

• porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Poznań a Miastem Luboń, Gminą Komorniki, Miastem Puszczykowo oraz Gminą Mosina w zakresie lokalnego transportu zbiorowego ⇨ w związku z upływającym okresem obowiązywania aktualnych umów o świadczenie usług publicznych zawartych przez Miasto Poznań jako organizatora publicznego transportu zbiorowego (komunikacji miejskiej) dla Gminy Puszczykowo, na podstawie których został zorganizowany system publicznego transportu zbiorowego na obszarze aglomeracji poznańskiej, konieczne jest zawarcie nowych umów z operatorami publicznego transportu zbiorowego.

• zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2023 Nr 448/22/VIII
z dnia 20 grudnia 2022 r. ⇨ wprowadzone zmiany mają na celu dostosowanie wyszczególnionych pozycji planu dochodów i wydatków do ich przewidywanego wykonania.

Drukuj

Urząd Miejski
w Puszczykowie

ul. Podleśna 4, 62-040 Puszczykowo

tel. +48 61 898 37 00

fax. +48 61 898 37 11

um@puszczykowo.pl

Urząd Miejski

NIP: 7771020151 | Regon: P-000526943

Miasto Puszczykowo

NIP: 7773159692 | Regon: 631257874

Godziny urzędowania

poniedziałek: 8:00 - 16:00

wtorek-piątek: 7:30 - 15:30

© 2016 Urząd Miejski w Puszczykowie. Wszystkie prawa zastrzeżone.

created by Medway