30.11.2022

Informacje po sesji

We wtorek, 29 listopada odbyła się 46. sesja Rady Miasta Puszczykowa, podczas której podjęto 13 uchwał w sprawie:

    • projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Puszczykowie w rejonie ulic: Libelta, Dworcowej i Wspólnej, obręb Puszczykowo, arkusze 13, 15, 16, 17 oraz obręb Niwka, arkusze: 1, 2, 3 ⇨ Ustalenia planu miejscowego określają m.in.: przeznaczenie, zasady zabudowy i zagospodarowania terenu, zasady prawidłowej obsługi komunikacyjnej w powiązaniu z istniejącym układem komunikacyjnym miasta, zasady ochrony środowiska i dziedzictwa kulturowego oraz systemowe rozwiązania w zakresie infrastruktury technicznej w nawiązaniu do systemów istniejących. Plan obejmuje teren, który w większości jest własnością prywatną. Większość działek na obszarze opracowania planu jest zabudowana, istniejąca funkcja to zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna w zabudowie wolnostojącej oraz w niewielkim stopniu w zabudowie bliźniaczej, tereny usługowe, w tym usługi oświaty – szkoła, niewielka część terenu objętego planem jest niezainwestowana. Obszar planu jest wyposażony w niezbędną infrastrukturę techniczną oraz komunikacyjną. Na terenie opracowania znajdują się obiekty ujęte w gminnej ewidencji zabytków. Obszar planu od strony zachodniej graniczy bezpośrednio z Wielkopolskim Parkiem Narodowym oraz obszarami NATURA 2000 Ostoja Rogalińska oraz NATURA 2000 Ostoja Wielkopolska. Cały obszar znajduje się w otulinie Wielkopolskiego Parku Narodowego oraz w zasięgu Głównego Zbiornika Wód Podziemnych;

    • zmiany Uchwały Nr 405/22/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 4 lipca 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenów położonych w Puszczykowie, obręb Puszczykowo Stare, działki nr: 292/1, 573, 634, 176/9, 176/10, 699, 700/6, 700/7, część 700/9, 695/13, 695/14, 402/3, 402/4, 288/4, 289/2, 290/1, 543, 542, 538/2 ⇨ Zmiana uchwały ma na celu umożliwienie prowadzenia dalszych prac planistycznych w niezależnych opracowaniach;

    • zmiany Uchwały Nr 356/22/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 22 lutego 2022 r. w sprawie: przejęcia od Powiatu Poznańskiego zadania publicznego w zakresie zarządzania publiczną drogą powiatową nr 2490P – ul. Wczasowa w Puszczykowie ⇨ Ze względu na konieczność wskazania punktów granicznych działek i ustalenia prawidłowego przebiegu granic, burmistrz  Puszczykowa zwrócił się z prośbą do Starostwa Powiatowego w Poznaniu o przedłużenie terminu zakończenia zadania do końca roku 2023;

    • uchwalenia rocznego programu współpracy Miasta Puszczykowa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023 ⇨ Uchwała jest realizacją ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a jej głównym celem jest działanie na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców poprzez rozwijanie współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi, działającymi na terenie Miasta;

    • określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków i transport nieczystości ciekłych ⇨ Uchwała dostosowuje zapisy do wymogów znowelizowanej ustawy oraz do aktualnych cen rynkowych;

    • wyrażenia zgody na zbycie części nieruchomości położonej w Puszczykowie w rejonie ulicy Poznańskiej ⇨ Właściciel nieruchomości położonej przy ul. Poznańskiej zwrócił się z wnioskiem o wyrażenie zgody na nabycie części miejskiej działki, przylegającej do jego posesji w celu regulacji granic sąsiadujących ze sobą działek oraz poprawy warunków zagospodarowania swojej nieruchomości. Część działki będąca przedmiotem uchwały nie może być zagospodarowana jako odrębna nieruchomość;

    • wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w Puszczykowie, w rejonie ulicy Kościelnej ⇨ Ubiegłoroczny dzierżawca części nieruchomości będącej przedmiotem uchwały zwrócił się z prośbą o ponowne oddanie przedmiotowego terenu w dzierżawę na okres 23 dni w sezonie przedświątecznym – z przeznaczeniem na handel choinkami;

    • wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonych w Puszczykowie przy ul. Piaskowej ⇨ Dotychczasowy dzierżawca części nieruchomości będących przedmiotem uchwały zwrócił się z prośbą o przedłużenie okresu dzierżawy;

    • określenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu obowiązującej przy zwrocie kosztów dowozu niepełnosprawnych dzieci do placówek oświatowych ⇨ Zgodnie z przepisami obowiązkiem gminy jest zapewnienie dzieciom z niepełnosprawnościami bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższego przedszkola, oddziału przedszkolnego lub ośrodka (umożliwiającego realizację obowiązku przedszkolnego lub szkolnego) albo zwrotu kosztów przejazdu ucznia i opiekuna na zasadach określonych w umowie zawartej między burmistrzem a rodzicami lub opiekunami, jeżeli dowożenie zapewniają rodzice lub opiekunowie. Nowelizacja ustawy określa nowy wzór obliczania zwrotu kosztów przewozu;

    • uchylenia Uchwały Nr 282/21/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie określenia wysokości, zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Miasta Puszczykowa, podmiotów zatrudniających dziennych opiekunów oraz dziennych opiekunów prowadzących działalność na własny rachunek, działających na terenie Miasta Puszczykowa, w tym kategorii dzieci, na które przyznawana jest dotacja ⇨ Z uwagi na pogorszenie sytuacji finansowej Miasta, uchyla się uchwałę dotyczącą możliwości przyznawania dotacji m.in. dla podmiotów prowadzących żłobki;

    • uchylenia Uchwały Nr 113/11/VI Rady Miasta Puszczykowa z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie okresowych stypendiów sportowych ⇨ Z uwagi na pogorszenie sytuacji finansowej Miasta, uchyla się uchwałę dotyczącą możliwości przyznawania okresowych stypendiów sportowych;

    • określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych ⇨ Podjęcie uchwały było konieczne z powodu wzrostu stawek minimalnych podatku od środków transportowych;

    • zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2022 Nr 340/21/VIII z dnia 21 grudnia 2021 r.

W dalszej części sesji, przewodniczący Komisji Rewizyjnej odczytał protokół pokontrolny nr 3/22/VIII z kontroli inwestycji pn. Budowa ulicy Tenisowej ETAP I wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia ulicznego.

Drukuj

Urząd Miejski
w Puszczykowie

ul. Podleśna 4, 62-040 Puszczykowo

tel. +48 61 898 37 00

fax. +48 61 898 37 11

um@puszczykowo.pl

Urząd Miejski

NIP: 7771020151 | Regon: P-000526943

Miasto Puszczykowo

NIP: 7773159692 | Regon: 631257874

Godziny urzędowania

poniedziałek: 8:00 - 16:00

wtorek-piątek: 7:30 - 15:30

© 2016 Urząd Miejski w Puszczykowie. Wszystkie prawa zastrzeżone.

created by Medway