22.06.2022

Informacje po sesji

We wtorek, 21 czerwca 2022 r. odbyła się 41. sesja Rady Miasta Puszczykowa, podczas której radni udzielili burmistrzowi Andrzejowi Balcerkowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok oraz przyjęli 7 uchwał.

Jako pierwszą podjęto uchwałę w sprawie zmiany Uchwały Nr 341/22/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 18 stycznia 2022 r. w sprawie planu pracy Rady Miasta Puszczykowa na rok 2022, w związku z koniecznością wprowadzenia dodatkowego terminu sesji 4 lipca.

Następnie Rada przyjęła uchwałę w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej pt. „Program polityki zdrowotnej dotyczący rehabilitacji leczniczej dla osób po chorobie COVID-19 dla mieszkańców Miasta Puszczykowa na lata 2022-2025”, którego głównym celem jest zwiększenie wydolności oddechowej u co najmniej 30 proc. osób, które rozpoczęły rehabilitację oddechową. Realizacja programu pozwoli na uzupełnienie świadczeń, finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia, o działania z zakresu profilaktyki zdrowotnej, prewencji i promocji zdrowia a jednocześnie ułatwi mieszkańcom miasta dostęp do profilaktycznych badań diagnostycznych oraz podniesie świadomość zdrowotną mieszkańców.

Dzięki podjęciu uchwały w sprawie współdziałania z Powiatem Poznańskim w realizacji zadania własnego w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest, mieszkańcy Puszczykowa mogą bezpłatnie usunąć azbest, ponieważ program pokrywa 100 proc. kosztów likwidacji tego szkodliwego surowca. Od 2006 roku z terenu Puszczykowa usunięto 231 825 kg azbestu, co stanowi ponad 15 tys. m².

Kolejna uchwała dotyczyła zmian w uchwale budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2022.

Druga część sesji, dotycząca absolutorium, rozpoczęła się od debaty nad raportem o stanie miasta. Po jej zakończeniu, radni podjęli uchwałę w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Puszczykowa wotum zaufania. Następnie przedstawiono sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Puszczykowa za rok 2021, informację o stanie mienia komunalnego oraz sprawozdanie finansowe za ubiegły rok. W dalszej części odczytana została opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Puszczykowa za rok 2021 (pozytywna) oraz wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Puszczykowa za 2021 rok, a także opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o tymże wniosku Komisji Rewizyjnej. Po zakończeniu, przewidzianej ustawą o samorządzie terytorialnym oraz statutem, procedury absolutoryjnej, Rada Miasta podjęła uchwałę w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta Puszczykowa za 2021 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Puszczykowa za 2021 rok, a następnie uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta Puszczykowa z tytułu wykonania budżetu Miasta za 2021 rok.

Dziękując Radzie Miasta za udzielone absolutorium burmistrz Andrzej Balcerek powiedział, że jest ono wynikiem pracy wszystkich urzędników oraz jednostek organizacyjnych Miasta.


Drukuj

Urząd Miejski
w Puszczykowie

ul. Podleśna 4, 62-040 Puszczykowo

tel. +48 61 898 37 00

fax. +48 61 898 37 11

um@puszczykowo.pl

Urząd Miejski

NIP: 7771020151 | Regon: P-000526943

Miasto Puszczykowo

NIP: 7773159692 | Regon: 631257874

Godziny urzędowania

poniedziałek: 8:00 - 16:00

wtorek-piątek: 7:30 - 15:30

© 2016 Urząd Miejski w Puszczykowie. Wszystkie prawa zastrzeżone.

created by Medway