24.11.2021

Informacje po sesji

We wtorek, 23 listopada 2021 r. odbyła się 34. sesja Rady Miasta Puszczykowa, podczas której radni przyjęli 11 uchwał w sprawach:

 • ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobierania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Miasta Puszczykowa dla publicznych i niepublicznych przedszkoli i szkół prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego

 • zmiany uchwały Nr 141/20/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Puszczykowo podjęcie niniejszej uchwały jest konieczne z powodu zmiany przepisów oraz w związku z rozstrzygnięciem nadzorczym wojewody wielkopolskiego,

 • wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Miasta Puszczykowo w latach 2022 – 2026 w związku z upływem okresu obowiązywania dotychczasowej uchwały w tej sprawie przygotowany został nowy program na kolejne pięć lat,

 • wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w Puszczykowie, w rejonie ulicy Poznańskiej dotychczasowy dzierżawca części nieruchomości będącej przedmiotem niniejszej uchwały zwrócił się z prośbą o przedłużenie okresu dzierżawy,

 • wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w Puszczykowie, w rejonie ulicy Działkowej dotychczasowi wieloletni dzierżawcy części nieruchomości zwrócili się z prośbą o przedłużenie okresu dzierżawy przedmiotowego gruntu wykorzystywanego jako tereny zielone,

 • wyrażenia zgody na nabycie przez Miasto Puszczykowo części nieruchomości położonej w Puszczykowie w rejonie ul. Nadwarciańskiej i Niwka Stara przedmiotowa działka jest niezbędna dla Miasta do zapewnienia lepszej komunikacji i widoczności w rejonie ul. Nadwarciańskiej, pomiędzy drogą powiatową, a drogą gminną. Planowana budowa ulicy Niwka Stara obejmuje swoim zakresem również przedmiotową nieruchomość,

 • zmiany Uchwały Nr 207/20/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 27 października 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie ulicy Mocka i Niwka Stara, obręb Niwka, arkusz 12 ze względu na usprawnienie układu komunikacyjnego w południowej części miasta, na wniosek Burmistrza Miasta proponuje się zmianę dotychczasowej uchwały w celu umożliwienia prowadzenia dalszych prac planistycznych,

 • ustalenia wysokości wynagrodzenia Burmistrza Miasta Puszczykowa w związku ze zmianą przepisów zachodzi konieczność podjęcia nowej uchwały ustalającej wysokość wynagrodzenia Burmistrza Miasta Puszczykowa,

 • zmiany Uchwały Nr 117/19/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 29 października 2019 r. w sprawie: ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Miasta Puszczykowa w związku ze zmianą przepisów zachodzi konieczność wprowadzenia zmian do uchwały ustalającej wysokości diet dla radnych Rady Miasta Puszczykowa,

 • zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2021 Nr 227/20/VIII z dnia 22 grudnia 2020 r.,

 • zmiany uchwały Nr 226/20/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2021-2028.

 

Drukuj

Urząd Miejski
w Puszczykowie

ul. Podleśna 4, 62-040 Puszczykowo

tel. +48 61 898 37 00

fax. +48 61 898 37 11

um@puszczykowo.pl

Urząd Miejski

NIP: 7771020151 | Regon: P-000526943

Miasto Puszczykowo

NIP: 7773159692 | Regon: 631257874

Godziny urzędowania

poniedziałek: 8:00 - 16:00

wtorek-piątek: 7:30 - 15:30

© 2016 Urząd Miejski w Puszczykowie. Wszystkie prawa zastrzeżone.

created by Medway