12.11.2019

Informacja i przypomnienie

 

Związek Międzygminny „Centrum Zagospodarowania Odpadów - SELEKT” w Czempiniu przypomina
oraz informuje:

 

6 września 2019 roku weszły w życie zmiany ustawy o czystości i porządku w gminach (tj. Dz.U. 2019, poz. 2010) na podstawie, której Zgromadzenie Związku dokonało zmian w prawie miejscowym. Nowelizacja Ustawy wprowadziła prawny obowiązek segregacji odpadów komunalnych. Szczegółowy sposób selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów określa Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29.12.2016 r.( t.j. Dz.U. 2019, poz. 2028).

 

  • Od 1 stycznia 2020 roku wprowadza się zbiórkę nowej frakcji odpadów zwanej BIOODPADAMI. Będą one odbierane wyłącznie z pojemników w kolorze brązowym z napisem „BIO”. Do końca 2019 roku każdy właściciel nieruchomości, zarządca, administrator ma obowiązek wyposażenia nieruchomości w pojemnik brązowy spełniający normę EN-840. Zaleca się typowe pojemniki do bioodpadów. Z obowiązku posiadania brązowego pojemnika zwolnieni będą właściciele nieruchomości jednorodzinnych posiadający przydomowy kompostownik. W przypadku posiadania kompostownika, właściciel nieruchomości jednorodzinnej nie będzie mógł wystawiać pojemnika brązowego służącego do gromadzenia BIODPADÓW.

 

  • Odbiór odpadów „BIO” odbywać się będzie przez cały rok zgodnie z harmonogramem.

 

  • Bezwzględna segregacja odpadów. Kontrolę prawidłowości segregacji prowadzić będą pracownicy firmy odbierającej odpady komunalne. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, na właściciela nieruchomości nałożona zostanie kara w wysokości czterokrotności stawki obowiązującej opłaty. Kara zostanie nałożona w drodze decyzji administracyjnej przez Zarząd Związku.

 

  • W roku 2020 (po wejściu w życie nowej deklaracji) osoby posiadające kompostowniki otrzymają ulgę w wysokości opłaty. Zgłoszone kompostowniki będą ewidencjonowane i będą podlegać kontroli .

 

Obowiązek złożenia nowej deklaracji w ciągu 14 dniu od zamieszkania. Zmiany deklaracji należy dokonywać KAŻDORAZOWO w przypadku zmiany liczby osób zamieszkałych nieruchomość tj. narodziny dziecka, przeprowadzka, zgon do 10-ego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Właściciel nieruchomości nie może złożyć deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres wsteczny. Wyjątek stanowi zobowiązanie powstałe w związku ze śmiercią mieszkańca - ustawodawca umożliwił złożenie deklaracji do 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia.

 

  • Wpłaty należy dokonywać do końca miesiąca na indywidualne konto.

 

  • Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) służy tylko dla mieszkańców nieruchomości zamieszkałych. Odpady przyjmowane są zgodnie z obowiązującym regulaminem. Od 1 stycznia 2020 roku w PSZOK przyjmowane będą tzw. odpady medyczne z gospodarstw domowych, powstające w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji (mieszkaniec samodzielnie wykonuje sobie iniekcje np. z insuliny , heparyny) oraz tzw. paski z prowadzenia monitoringu substancji we krwi.

 

DOMKI LETNISKOWE I INNE NIERUCHOMOŚCI WYKORZYSTYWANE NA CELE REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE

 

  • Opłata wnoszona w formie ryczałtu za rok, bez względu na liczbę dni korzystania z danej nieruchomości w roku. Płatność na wskazane konto do końca czerwca każdego roku.

 

  • Od 1 stycznia 2020 roku wysokość opłaty ryczałtowej za w/w nieruchomości wynosić będzie 169,00 zł. Wszyscy właściciele tych nieruchomości otrzymają do końca roku informację o zmianie stawki.

 

  • Obowiązek segregacji odpadów. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, na właściciela nieruchomości zostanie nałożona kara w wysokości czterokrotności stawki obowiązującej opłaty. Kara zostanie nałożona w drodze decyzji administracyjnej przez Zarząd Związku.

 

NIERUCHOMOŚCI MIESZANE: np. deklaracja obejmuje nieruchomość, na której znajduje się zarówno mieszkanie i sklep lub warsztat, w którym prowadzona jest działalność gospodarcza.

 

  • Właściciel nieruchomości ma obowiązek od 1 stycznia 2020 roku złożyć nową deklarację dotyczącą części zamieszkałej. Natomiast na część niezamieszkałą (np. sklep, warsztat mieszczące się w tym budynku) ma obowiązek zawrzeć umowę cywilno - prawną na odbiór odpadów komunalnych z firmą świadczącą tego typu usługi, która posiada aktualny wpis do Rejestru Działalności Regulowanej. Wykaz firm dostępny jest na stronie internetowej BIP Związku, w zakładce „ochrona środowiska”.

 

NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁE

 

W związku ze zmianą ustawy z dnia 1 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj.D.U.2019, poz.2010), która weszła w życie dnia 6 września 2019 roku, Zgromadzenie Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów-SELEKT” w Czempiniu podjęło decyzję o wyłączeniu z systemu odbioru odpadów komunalnych nieruchomości niezamieszkałych. Oznacza to, że z dniem 1 stycznia 2020 roku każdy właściciel, zarządca nieruchomości niezamieszkałej (sklepy, firmy, urzędy, szkoły, przedszkola, Domy Pomocy Społecznej, hotele itp.) zobowiązany jest zawrzeć umowę na odbiór odpadów komunalnych z firmą świadczącą tego typu usługi, która posiada aktualny wpis do Rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie działania tutejszego Związku. Wykaz firm dostępny jest na stronie internetowej BIP Związku, w zakładce „ochrona środowiska”. Przy zawarciu umowy należy stosować częstotliwość odbioru odpadów komunalnych zgodną z obowiązującym Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów-SELEKT” w Czempiniu. Jednocześnie zwracamy uwagę, iż na podstawie art.6 ust.1 przywołanej wyżej ustawy, właściciele nieruchomości niezamieszkałych będą mieli obowiązek okazania umowy i dowodów uiszczania opłat. Czynności kontrolne w tym zakresie będą prowadzone przez Związek.

 

Szczegółowy sposób segregacji umieszczony jest na stronie internetowej Związku oraz na stronach każdej z Gmin członkowskich Związku.

 

Drukuj

Urząd Miejski
w Puszczykowie

ul. Podleśna 4, 62-040 Puszczykowo

tel. +48 61 898 37 00

fax. +48 61 898 37 11

um@puszczykowo.pl

Urząd Miejski

NIP: 7771020151 | Regon: P-000526943

Miasto Puszczykowo

NIP: 7773159692 | Regon: 631257874

Godziny urzędowania

poniedziałek: 8:00 - 16:00

wtorek-piątek: 7:30 - 15:30

© 2016 Urząd Miejski w Puszczykowie. Wszystkie prawa zastrzeżone.

created by Medway