12.01.2022

Dodatek osłonowy

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Puszczykowie informuje, że w dniu 04-01-2022 r. weszła w życie ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym.

Dodatek osłonowy stanowi kluczowy element rządowej tarczy antyinflacyjnej, który ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności. Zgodnie z zaproponowanymi przepisami będzie on przysługiwał gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych nie przekraczają 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

Wysokości dopłat w ramach dodatku osłonowego:

- Jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma rocznie 400/500 zł* przy założeniu że jej dochód nie przekroczy 2100 złotych,

- Gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma rocznie 600/750 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,

- Gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma rocznie 850 zł/1062,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,

- Gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma rocznie 1150 zł/ 1437,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,

 

* Kwota dodatku osłonowego, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi.

 

Zasada złotówka za złotówkę

W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.

Gospodarstwo domowe tworzą:

  • osoba fizyczna samotnie zamieszkująca i gospodarująca (gospodarstwo domowe jednoosobowe),

  • osoba fizyczna, oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

Rok bazowy w zakresie badanego dochodu :

  • dla wniosków złożonych do 31-07-2022 r. jest to rok 2020

  • dla wniosków złożonych po 31-07-2022 r. jest to rok 2021

Wniosek

Aby otrzymać dodatek osłonowy należy złożyć wniosek najpóźniej do 31 października 2022 roku. Wnioski można składać elektronicznie ( zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną - nie mailowo ale uwierzytelnione przez profil zaufany lub opatrzone certyfikowanym podpisem elektronicznym ), listownie lub osobiście w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, przy ul. Wysokiej 1 w Puszczykowie. Wniosek musi wpłynąć do ośrodka najpóźniej dnia 31-10-2022 r. Wnioski złożone po tym terminie zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

 

Wypłata dodatków będzie realizowana zgodnie z art. 2 ust. 8 ustawy o dodatku osłonowym który stanowi, że dodatek osłonowy przysługuje osobom, o których mowa w ust. 1, za okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. i jest wypłacany w dwóch równych ratach w terminie do dnia 31 marca 2022 r. oraz do dnia 2 grudnia 2022 r. W przypadku gdy osoba, o której mowa w ust. 1, złoży wniosek o wypłatę dodatku osłonowego później niż na 2 miesiące przed upływem tych terminów, dodatek osłonowy jest wypłacany jednorazowo, niezwłocznie po przyznaniu tego dodatku.

Drukuj

Urząd Miejski
w Puszczykowie

ul. Podleśna 4, 62-040 Puszczykowo

tel. +48 61 898 37 00

fax. +48 61 898 37 11

um@puszczykowo.pl

Urząd Miejski

NIP: 7771020151 | Regon: P-000526943

Miasto Puszczykowo

NIP: 7773159692 | Regon: 631257874

Godziny urzędowania

poniedziałek: 8:00 - 16:00

wtorek-piątek: 7:30 - 15:30

© 2016 Urząd Miejski w Puszczykowie. Wszystkie prawa zastrzeżone.

created by Medway