25 Maja 2024, SobotaImieniny obchodzą: Grzegorz, Maria Magdalena
photo1.jpg


Budżet Obywatelski
Aktualności
Nasze miasto
Rada Miasta
Urząd Miejski
Wirtualne biuro
Dokumenty strategiczne
Inwestycje
Projekty
Organizacje pozarządowe
Informator miejski
Ogłoszenia drobne
Polecane linki
Azbest
 
 
Projekty archiwumProjekt budżetu na rok 2008
sobota, 24 listopada 2007 13:40

Zgodnie z Ustawą o finansach publicznych Burmistrz Miasta zobowiązany jest opracować projekt uchwały budżetowej do dnia 15 listopada poprzedzającego rok budżetowy i przedstawić regionalnej izbie obrachunkowej oraz radzie miasta celem zaopiniowania. Wywiązując się z ww. terminu Burmistrz Miasta Puszczykowa, na sesji w dniu 14 listopada 2007 roku, przekazała Radzie Miasta projekt uchwały budżetowej na 2008 rok, a w dniu 15 listopada 2007 roku projekt został złożony w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.
Konstruując budżet na 2008 rok brano pod uwagę zarówno obowiązujące przepisy, analizę wykonania dochodów i wydatków w okresie pierwszych trzech kwartałów bieżącego roku i prognozę wykonania w 2007 roku, możliwości pozyskania dochodów w 2008 roku w jak najwyższej wysokości oraz potrzeby miasta w zakresie zarówno rozwoju, jak i bieżących potrzeb.


Projekt budżetu Miasta Puszczykowa na 2008 rok zawiera między innymi następujące informacje: Dochody, Wydatki, Objaśnienia do planowanych dochodów i wydatków, Informację o mieniu komunalnym, Prognozę długu Miasta.


Dochody jak i wydatki ujęte zostały w podziale na działy, rozdziały oraz paragrafy.


Tak sporządzony budżet pozwala na precyzyjne określenie źródeł pozyskiwania dochodów, a w przypadku wydatków na kierunki wydatkowania środków finansowych.


Główne źródła pozyskiwania dochodów to:


  • dochody od osób prawnych i fizycznych – co stanowi prawie 74% dochodów miasta,

  • subwencja oświatowa – stanowiąca około 14% dochodów,

  • dotacje od Wojewody Wielkopolskiego na zadania związane z pomocą społeczną oraz administracją – ponad 7% dochodów miasta.

Kierunki wydatkowania środków finansowych to:


  • transport i łączność rozumiane jako realizacja dróg oraz zadania związane z komunikacją w Puszczykowie – planowane jest przeznaczenie ponad 23% ogólnej kwoty wydatków,

  • zadania związane z oświatą w Puszczykowie, obejmujące zarówno szkoły podstawowe i gimnazja oraz dotacje dla niepublicznych przedszkoli, jak i dopłaty do dzieci z terenu Puszczykowa, które pobierają nauki w ościennych gminach, na co planowane jest 24% wydatków,

  • na zadania związane z gospodarką mieszkaniową, rozumiane jako wydatki z obsługą gospodarki mieszkaniowej w mieście oraz gospodarka gruntami i nieruchomościami – planuje się przeznaczyć prawie 14% budżetu,

  • około 10% budżetu przeznaczone będzie na zadania związane z pomocą społeczną,

  • również 10% budżetu planuje się przeznaczyć na administrację publiczną oraz funkcjonowanie Rady Miasta i radnych,

  • na zadania związane z funkcjonowaniem miasta – gospodarką ściekową i ochroną wód, gospodarką odpadami, oczyszczaniem miasta, oświetleniem ulic, utrzymaniem zieleni w mieście oraz na utrzymanie schroniska dla zwierząt – planuje się przeznaczyć 5,5% ogólnej kwoty wydatków,

  • na pozostałe zadania przeznacza się: kultura i kultura fizyczna – 4,92, promocja 0,3% oraz na pozostałe zadania 9% kwoty wydatków.

Zgodnie z obowiązującą procedurą w zakresie konstrukcji budżetu na 2008 rok trwać będą, w komisjach Rady Miasta, dyskusje nad przedłożonym projektem budżetu.


Ustawa o finansach publicznych zobowiązuje Radę do uchwalenia budżetu przed rozpoczęciem roku budżetowego. Ostatnia sesja Rady Miasta w tym roku kalendarzowym została zaplanowana na 19 grudnia. Zgodnie ze Statutem Miasta, materiały na sesję budżetową powinny być gotowe i przesłane radnym na 14 dni przed jej terminem. Oznacza to, że dyskusja nad budżetem będzie trwała do 5 grudnia bieżącego roku. Zapraszamy!


Zachęcamy do zapoznania się projektem przyszłorocznego budżetu miasta.

 

Projekt budżetu 2008 

 

Pobierz załączniki:


 
maj 2024
P W Ś C Pt S N
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
Biuletyn Informacji Publicznej
Zadaj pytanie