Zgłaszanie projektów

Jak zgłosić projekt?

 1. Propozycje zadań do budżetu obywatelskiego należy zgłaszać w formie papierowej albo elektronicznej, jeśli wnioskodawca posiada podpis kwalifikowany lub zaufany profil na ePUAP-ie. Czas na złożenie wniosku to 30 dni kalendarzowych.
 2. Formularz, można wypełnić i wydrukować za pomocą generatora udostępnionego na stronie pbo.puszczykowo.pl
 3. Formularz w przypadku składania wniosku w wersji:
  1. papierowej należy podpisać i złożyć:
   1. w kancelarii Urzędu;
   2. poprzez pocztę na adres Urzędu;
   z dopiskiem „Budżet obywatelski– propozycja zadania”.
  2. elektronicznej należy zeskanować, podpisać podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym ePUAP i przesłać za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej platformy e-PUAP.
 4. W razie wysłania zgłoszenia drogą pocztową, za datę złożenia uważa się datę wpływu do Urzędu.
 5. Aby ułatwić mieszkańcom przygotowanie projektu będzie możliwość skonsultowania wniosku z pracownikami Urzędu, zwłaszcza w zakresie ustalenia własności gruntów z Aleksandrą Mizerską nr tel. 61 8983 730 oraz oszacowania kosztów Przemysław Musiał nr tel. 61 8983 717.

Należy pamiętać, iż koszt realizacji zadania nie może być wyższy niż 250.000 zł i niższy niż 25.000 zł

Warunki, jakie musi spełnić wnioskodawca:

 • być osobą stale zamieszkałą na terenie Puszczykowa
 • mieć pomysł na zadanie
 • zebrać listę z podpisami 9 osób
 • przygotować wstępny kosztorys zadania
 • złożyć elektronicznie w przypadku posiadania podpisu elektronicznego bądź w wersji papierowej formularz zgłoszenia zadania

Warunki, jakie musi spełniać projekt:

 • musi być zlokalizowany na terenie będącym własnością miasta Puszczykowa - w przypadku projektów związanych z powstaniem infrastruktury. Na terenach nie należących do miasta Puszczykowa mogą być organizowane, np. wydarzenia typu koncert czy festyn, ale należy uzyskać zgodę właściciela na ich udostępnienie
 • musi mieścić się w zadaniach gminy, zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym
 • nie może być projektem częściowym, który wymagałby kontynuacji w kolejnych latach, np. nie będą realizowane projekty zakładające wykonanie wyłącznie dokumentacji projektowej czy tylko jednej z wielu części zadania;
 • całkowity koszt realizacji projektu mieści się w odpowiedniej puli.

Jakie projekty można zgłosić?

Projekty mogą dotyczyć wielu sfer: sportu, rekreacji, edukacji, zdrowia, kultury, komunikacji, ochrony środowiska, pomocy społecznej, zieleni miejskiej i wielu innych. Projekty mogą mieć charakter inwestycyjny, np.: budowa ścieżki rowerowej, placu zabaw, budowy chodnika lub nie związany z inwestycjami, np.: festyn czy koncert.

Uwaga! Możesz przygotować i poprzeć więcej niż jeden projekt!

Wybrane w głosowaniu przez mieszkańców projekty zostaną wpisane do budżetu miasta Puszczykowa i po podjęciu przez radnych uchwały budżetowej na 2020 rok oraz uchwały o Wieloletniej Perspektywie Finansowej przekazane do realizacji.

W przypadku jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu:

 • osobiście: Urząd Miejski w Puszczykowie, Referat Promocji, Kultury i Turystyki, pok nr 8: w godz. od 8.00 – 15.00,
 • telefonicznie: 61 8 983 720,
 • mailowo: budzetobywatelski@puszczykowo.pl