Czym jest budżet obywatelski

BO to wydzielona część środków budżetu Miasta, o której wydatkowaniu w sposób wiążący, w trakcie konsultacji społecznych, decydują mieszkańcy.

BO umożliwia mieszkańcom współdecydowanie, na jakie cele zostaną wydane środki z budżetu, a co za tym idzie, jakiego rodzaju potrzeby bądź deficyty zostaną zaspokojone.

BO daje możliwość zwiększenia zaangażowania obywateli w dialog na temat potrzeb i priorytetów danej społeczności.

BO to konsultacje z samymi mieszkańcami, co zwiększa efektywność wydawania środków publicznych na rzeczywiste i najpilniejsze potrzeby wspólnoty lokalnej.

Dlaczego warto włączyć się w proces partycypacji?

Mieszkańcy, dzięki zaangażowaniu się w proces wydawania publicznych środków, tworzą własne propozycje zadań, a także w konsekwencji decydują, które projekty będą zrealizowane. Mają możliwość bezpośredniego wpływania na otoczenie oraz inicjowanie rozwoju Miasta.

Kto może wziąć udział?

W procesie partycypacji budżetu może uczestniczyć każdy mieszkaniec miasta Puszczykowa.

Przykładowe działania realizowane z budżetu obywatelskiego

  1. Budowa ścieżek rowerowych, placów zabaw i boisk
  2. Tworzenie terenów zielonych
  3. Organizacja ruchu drogowego
  4. Remont ulic i chodników
  5. Działania edukacyjne
  6. Działania kulturalne

  Przykładowe szacunkowe koszty

Przewidywane środki oraz czas procedowania

W tym roku jest to kwota 250.000 zł, która zostanie wydana w 2020 r. Co roku jesienią będzie wznawiana kolejna edycja budżetu partycypacyjnego.