Aktualności

(2021.06.02)

Dnia 04.06.2021 MOPS Puszczykowo będzie nieczynny

(2021.06.01)

Kasacja wyposażenia w dniu 17.06.2021- szczegóły

UWAGA !!!
(2021-03-26)

500 Plus
(2021-01-28)

Karty niepełnosprawni
(2021-01-28)

Życzenia
(2020-12-09)

Dnia 24 Grudnia 2020r. (Wigilia) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej będzie nieczynny

Życzymy wszystkiego najlepszego z Okazji świąt Bożego Narodzenia dla wszystkich mieszkańców Puszczykowa.

GRANT
(2020-12-09)

Informacja
(2020-10-30)


POMOC DLA SENIORÓW

Szanowni Państwo możecie uzyskać pomoc w ramach akcji #WspierajSeniora.

Program skierowany jest do osób po 70 roku życia, które zdecydują się pozostać w domu w związku z utrzymującym się stanem epidemii.

22 505 11 11 - dzwoniąc pod numer telefonu, osoby starsze będą mogły poprosić o pomoc w czynnościach, które wymagają wyjścia z domu. Bądź pod numer bezpośredni do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puszczykowie 61 819 46 48.

Weryfikację zgłoszeń przeprowadzają pracownicy tut. Ośrodka Pomocy.

Pracownik kontaktuje się telefonicznie z seniorem i ustala usługę wsparcia, która ma polegać w szczególności na dostarczeniu zakupów, obejmujących artykuły podstawowej potrzeby (artykuły spożywcze, środki higieny osobistej).
Następnie podaje dane osoby, która przyjdzie do Seniora w celu pomocy oraz datę.

Koszty zakupów pokrywa SeniorInformacja
(2020-10-09)APEL !!!
(2020-03-12)
Kasacja wyposażenia
(2020-01-15)Dofinansowanie do kosztów ogrzewania
(2019-10-25)


Rada Miasta Puszczykowa uchwaliła lokalny program pomocy społecznej dla mieszkańców, którzy ponoszą zwiększone koszty ogrzewania spowodowane wymianą systemu ogrzewania z węglowego na proekologiczny. Przypominamy, że wnioski można składać do końca października!

Lokalny Program Osłonowy, w ramach którego można uzyskać pomoc finansową, powoduje, że mieszkańcy o dochodach do 300% kryterium dochodowego (w przypadku gospodarstwa jednoosobowego) oraz 300% kryterium dochodowego (w przypadku gospodarstwa wieloosobowego), mogą liczyć na wsparcie w ponoszeniu kosztów ogrzewania, aby nie ponosić negatywnych skutków finansowych wynikających ze zmiany systemu ogrzewania na niskoemisyjny.

Kryterium dochodowe osoby samotnie gospodarującej to kwota 701 zł, a kryterium dochodowe na osobę w rodzinie to kwota 528 zł. W związku z powyższym do Lokalnego Programu Osłonowego kwalifikują się osoby o dochodzie nieprzekraczającym kwoty.

 • 2103 zł - w przypadku osoby samotnie gospodarującej,
 • 1584 zł - w przypadku gospodarstwa wieloosobowego.


Pomoc dotyczy lokali, w których nie wcześniej niż dnia 21 listopada 2017 r. przeprowadzono trwałą zmianę systemu ogrzewania.

Pomoc, dla mieszkańców przyznawana jest 2 razy w roku kalendarzowym (raz na półrocze) w formie zasiłku celowego. Każdorazowo warunkiem wszczęcia postępowania o udzielnie pomocy jest złożenie wniosku wraz z wymaganą dokumentacją. Postępowanie w sprawie przyznania pomocy prowadzi Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Pomoc jest przyznawana w formie decyzji administracyjnej.
Kasacja wyposażenia
(2019-10-24)NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA W POWIECIE POZNAŃSKIM
(2019-05-14)


Program Pomocy Dzieciom stypendia dla dzieci w ciężkim stanie klinicznym
(2019-03-04)
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA W POWIECIE POZNAŃSKIM
(2019-02-15)
Wykaz punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie gmin powiatu poznańskiego wraz z harmonogramem ich funkcjonowania w 2019 r.pdf
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA W POWIECIE POZNAŃSKIM.pdf
Kasacja wyposażenia
(2018-11-13)


kasacja2018.jpg
Komunikat dotyczący świadczenia wychowawczego ( tzw. 500+)
(2018-10-30)


Przypominamy, że od dnia 1 października 2018 r. rozpoczął się nowy okres zasiłkowy dotyczący świadczenia wychowawczego (tzw. 500+) . Wnioski przyjmowane są w wersji elektronicznej od dnia 1 lipa 2018 r. a w wersji papierowej od 1 sierpnia 2018 r. Wszystkie osoby, które nie złożyły jeszcze wniosku o świadczenie wychowawcze na nowy okres świadczeniowy, a nie chcą utracić wypłaty świadczenia za miesiąc październik 2018 r. powinny złożyć wniosek do dnia 31 października 2018 r. Od 1 listopada 2018 r. natomiast rozpoczyna się nowy okres zasiłkowy dotyczący świadczeń rodzinnych (zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, specjalny zasiłek opiekuńczy). Przypominamy o konieczności składania nowych wniosków.

Komunikat dotyczący świadczenia wychowawczego ( tzw. 500+)
(2017-07-24)


Przypominamy, że nowy okres zasiłkowy w sprawie 500+ rozpoczyna się dopiero od dnia 1 października 2017r . i trwać będzie do dnia 30 września 2018 r. Wnioski o świadczenie wychowawczego na nowy okres należy składać od dnia 1 sierpnia 2017 r. - uwaga planowana jest zmiana druków. Ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko następuje po przeliczeniu dochodu członków rodziny w roku bazowym 2016 oraz ewentualnych zmianach w dochodzie, które nastąpiły po roku bazowym ( utrata lub uzyskanie). W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata tego świadczenia przysługująca za miesiąc październik danego roku następuje do dnia 31 października tego roku. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 31 października danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata świadczenia przysługującego za miesiąc październik następuje do dnia 30 listopada tego roku.

numer telefonu, pod którym można uzyskac szczegółowe informacje - 618983335

30 Maj 2017
(2017-05-30)
2 Maj 2017
(2017-04-28)


"Informujemy, że w dniu 2 maja 2017 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Puszczykowie będzie nieczynny".Karol Majewski - Kierownik OśrodkaAwaria telefonów !!! numer zastępczy !!!
(2017-03-30)


W związku z awarią telefonów prosimy o kontakt pod numerem telefonu:
603 436 087Informacja o wyniku naboru na stanowisko Asystent Rodziny w pełnym wymiarze czasu pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Puszczykowie.
(2017-03-07)


Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puszczykowie informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko Asystenta Rodziny w pełnym wymiarze czasu pracy wybrana i została zatrudniona kandydatka:

Pani Justyna Walkowiak, zamieszkała w Puszczykowie.

Uzasadnienie:
Wybrana kandydatka spełniła, jako jedyna wszystkie wymogi formalne zawarte w ogłoszeniu o naborze na stanowisko Asystenta Rodziny.
Posiada wymagane kwalifikacje, stosowne doświadczenie i umiejętności potrzebne do wykonywania pracy na wymienionym stanowisku.


Karol Majewski
Kierownik MOPS Puszczykowo

Stanowisko Asystenta Rodziny w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Puszczykowie
Nabór na wolne stanowisko Asystenta Rodziny
(2017-02-16)
Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puszczykowie, ul. Wysoka 1, 62-040 Puszczykowo
Ogłasza nabór na wolne stanowisko Asystenta Rodziny

Wymagania od kandydata:

 Niezbędne wymagania stawiane kandydatowi:
. obywatelstwo polskie,
. wykształcenie:
- wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna, lub
- wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentowany co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną,
. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
. spełnia obowiązek alimentacyjny w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego,
. nie był/była skazany/a prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dodatkowe umiejętności:
. Znajomość regulacji prawnych z zakresu: wsparcie rodziny w systemie pieczy zastępczej, pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, przeciwdziałania alkoholizmowi, przeciwdziałania narkomanii, wspierania kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem", prawa pracy, przepisów o ochronie danych osobowych,
. obsługa komputera i urządzeń biurowych,
. łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych,
. umiejętność pracy w zespole,
. odporność na stres,
. kreatywność,
. odpowiedzialność,
. asertywność,
. rzetelność, systematyczność,
. komunikatywność i otwartość,
. radzenie sobie w relacjach z trudnym klientem.

v Zakres wykonywanych zadań na stanowisku

. opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym,
. opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej,
. udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej , w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego,
. udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych,
. udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi,
. wspieranie aktywności społecznej rodzin,
. motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
. udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymaniu pracy zarobkowej,
. motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych,
. udzielanie wsparcia rodzinom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych,
. podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin,
. prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci,
. prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną,
. dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku i przekazywanie tej oceny podmiotowi, o którym mowa w art. 17 ust. 1 ustawy o wsparciu rodziny i pieczy zastępczej,
. monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną,
. sporządzanie na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach,
. współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny,
. współpraca z zespołem interdyscyplinarnym i grupą roboczą, o których mowa w art. 9a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie i innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędne,
. inne zadania wynikające z przepisów.

Informacja o warunkach pracy na ww. stanowisku
. praca w pełnym wymiarze czasu pracy,
. praca ma charakter zadaniowy,
. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej mieści się w Puszczykowie, ul. Wysoka 1.


Wymagane dokumenty
. list motywacyjny,
. życiorys - CV z uwzględnieniem dotychczasowej pracy zawodowej,
. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
. kserokopie świadectw pracy dokumentujących staż pracy (lub zaświadczenie o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę w przypadku kontynuacji zatrudnienia),
. podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
. podpisane oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
. podpisane oświadczenie, ze kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została mu zawieszona ani ograniczona,
. podpisane oświadczenie o niekaralności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
. podpisane oświadczenie, że kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny w przypadku gdy taki obowiązek został mu nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd,
. wymagane dokumenty: list motywacyjny, życiorys - CV powinny być opatrzone klauzulą "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem, dla potrzeb niezbędnych do jego realizacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 922.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 902)".


Miejsce i termin składania dokumentów

dokumenty z dopiskiem na kopercie: "Dotyczy naboru na stanowisko: Asystent Rodziny"  należy składać w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puszczykowie lub przesłać na adres:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Wysoka 1
62-040 Puszczykowo

Termin składania dokumentów upływa 27 lutego 2017 r. o godzinie 15.00, przy przesyłkach pocztowych decyduje data wpływu do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puszczykowie dokumenty, które wpłyną do Ośrodka  po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacje dodatkowe . kandydaci zakwalifikowani zostaną poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej,
. informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Puszczykowa oraz na tablicy informacyjnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,

Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie naboru do zatrudnienia, zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty osób, które w procesie rekrutacyjnym zakwalifikują się do grona nie więcej niż 5 najlepszych kandydatów wymienionych w protokole, będą przechowywane zgodnie z instrukcją kancelaryjną. Dokumenty pozostałych osób po zakończeniu całego procesu rekrutacyjnego, zostaną komisyjnie zniszczone.
. Jednocześnie informujemy:
"Zgodnie z art. 24 ust.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 ) informuję, iż administratorem danych osobowych udostępnionych w dokumentach aplikacyjnych przez Panią/Pana dobrowolnie w celu przeprowadzenia rekrutacji jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Puszczykowie.
Dane osobowe mogą zostać udostępnione włącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

W miesiącu poprzedzającym publikację ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Puszczykowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi 6%.

Wiecej informacji na stronie www.puszczykowobip.wokiss.pl
Zmiana numerów rachunków bankowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
(2017-02-10)
UWAGA!

Uprzejmie informujemy, że uległy zmianie numery rachunków bankowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej:
Konto bankowe: BANK PEKAO S.A.:
83 1240 6595 1111 0010 7183 7885
Konto to służy do wpłat m.in. odpłatności za usługi opiekuńcze , odpłatności z tytułu pobytu w DPS , zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wychowawczych i innych zasiłków z pomocy społecznej.

Konto bankowe: BANK PEKAO S.A.:
53 1240 6595 1111 0010 7183 8231
Konto to służy do: wpłat od komorników i dłużników z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej.
Wykaz punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu poznańskiego
(2016-12-30)
Wykaz punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu poznańskiego.pdf


plakat
plakat
Targi Pracy
(2016-11-15)


plakat
ANKIETA dot. zagrożeń społecznych
(2016-10-10)
Szanowni Państwo, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Puszczykowie jest w trakcie zbierania materiałów do opracowania i przygotowania Miejskiego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Programu Przeciwdziałaniu Narkomanii.
W celu precyzyjnego przygotowania i opracowania Programu zostanie przeprowadzona na terenie Puszczykowa Diagnoza Lokalnych Zagrożeń Społecznych ze szczególnym uwzględnieniem problemów zagrożeń uzależnieniami od alkoholu i narkotyków.
Próba badawcza diagnozy obejmie uczniów szkół gimnazjalnych i licealnych ze szkół na terenie Puszczykowa, mieszkańców naszego miasta oraz punkty sprzedaży alkoholu.
Zwracamy się z prośbą do mieszkańców Puszczykowa o wypełnienie ankiety internetowej pod niżej podanym linkiem:

ANKIETA dot. zagrożeń społecznych
Projekt Strategii
(2016-09-19)
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że w terminie do dnia 26 września 2016 r. prowadzone są konsultacje społeczne projektu "Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Puszczykowo na lata 2016 - 2020".
Konsultacje mają na celu zapoznanie z projektem dokumentu oraz zebranie propozycji, uwag i opinii mieszkańców miasta Puszczykowa dotyczących zakresu merytorycznego projektu.

Propozycje, uwagi i opinie w sprawie projektu strategii można przesyłać na adres: mops@puszczykowo.pl

Strategia Puszczykowo.pdf
"Poznańska Policja Ostrzega"
(2016-09-01)


plakat
"Poznańska Policja Ostrzega"
(2016-08-09)


plakat
plakat
Wsparcie dla pracodawców zatrudniających osoby bezrobotne do 30 roku życia
(2016-05-02)


plakat
Program Rodzina 500 plus
(2016-03-02)


Szanowni Państwo, poniżej publikujemy pakiet informacyjny dotyczący Programu Rodzina 500 plus, który zawiera dwa informatory oraz wniosek.

Od 7 marca br. w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej będzie można pobrać druk wniosku. Jednak wypełniony wniosek będzie można złożyć od momentu startu programu, czyli od 1 kwietnia br. Jeśli wniosek zostanie złożony w ciągu pierwszych 3 miesięcy (do 1 lipca br.), rodzice dostaną wyrównanie wstecz - pozwoli to uniknąć kolejek i zapewni płynność wypłat. W kolejnych miesiącach świadczenie będzie wypłacane od miesiąca, w którym rodzice złożą wniosek. Do programu będzie można dołączyć w dowolnym momencie.

Program Rodzina 500 plus to 500 zł miesięcznie na każde drugie i kolejne dziecko, bez dodatkowych warunków. Rodziny o niskich dochodach otrzymają wsparcie także na pierwsze lub jedyne dziecko przy spełnieniu kryterium 800 zł netto lub 1200 zł w przypadku wychowywania w rodzinie dziecka niepełnosprawnego.

SPECJALNIE URUCHOMIONY TELEFON: 618983335


Informator_1


Informator_2Wniosek_str. 1

Wniosek_str. 2
Wniosek_str. 3
Wniosek_str. 4
Wniosek_str. 5
Wniosek_str. 6


Załącznik_nr 2_str. 1
Załącznik_nr 2_str. 2


Załącznik_nr 3
Nieodpłatna pomoc prawna w powiecie poznańskim
(2016-01-07)
Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej Powiat Poznański od 1 stycznia 2016 r. będzie realizował zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej.

W związku z art. 9 ust. 2 i 3 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej Starosta Poznański ustalił 14 punktów pomocy prawnej, w których od 1 stycznia 2016 r. będzie udzielana nieodpłatnie pomoc dla osób uprawnionych, określonych w/w ustawą.

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej zostały zlokalizowane w gminnych lokalach, na podstawie zawartych porozumień. Przez cztery godziny, pięć dni w tygodniu od poniedziałku do piątku będzie udzielana nieodpłatna pomoc prawna następujących w punktach według poniższego harmonogramu:

Wykaz punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie gmin powiatu poznańskiego wraz z harmonogramem ich funkcjonowania

(obowiązuje od dnia 1.01.2016 r.)

Adres punktu nieodpłatnej pomocy prawnej

Dni i godziny, w których udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Wysoka 1, 62- 040 Puszczykowo

Poniedziałek, środa, piątek, wtorek, czwartek

w godz. od 11.00 do 15.00Nieodpłatna pomoc prawna udzielana będzie osobiście przez adwokata lub radcę prawnego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach przez działającego z ich upoważnienia aplikanta adwokackiego lub radcowskiego. W punktach prowadzonych przez organizacje pozarządowe porad będą mogli udzielać także doradcy podatkowi - w zakresie prawa podatkowego, z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, oraz absolwenci wyższych studiów prawniczych posiadający co najmniej trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu wymagających wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związanych ze świadczeniem pomocy prawnej.

Dla kogo nieodpłatna pomoc prawna?

Ustawa zakłada, że darmową pomoc prawną (na etapie przedsądowym) otrzymają:
 • młodzież do 26. roku życia,
 • osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej ,
 • osoby, które ukończyły 65. lat,
 • osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
 • kombatanci,
 • weterani,
 • zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.


Co obejmuje nieodpłatna pomoc prawna?

Pomoc prawna będzie polegała na:
 • poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach;
 • wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego;
 • pomocy w sporządzeniu wymagającego wiedzy prawniczej projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w postępowaniach przygotowawczym lub sądowym i pism w postępowaniu sądowo-administracyjnym;
 • sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu.


Jakiego zakresu prawa dotyczyć będzie nieodpłatna pomoc prawna?

Uprawnieni będą mogli uzyskać informacje w zakresie:
 • prawa pracy,
 • przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
 • prawa cywilnego,
 • spraw karnych,
 • spraw administracyjnych,
 • ubezpieczenia społecznego,
 • spraw rodzinnych,
 • prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.


Pomoc nie będzie obejmowała spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.
Spotkanie Pracodawcy 2015
(2015-12-01)


Prowadzisz firmę w Poznaniu

lub powiecie poznańskim?

Chcesz zatrudnić nowych pracowników?

Dowiedz się jak skorzystać ze wsparcia Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu w 2016 r.

Przyjdź na spotkanie

"Urząd dla pracodawców"

8 grudnia 2015 r.

w godz. 1400-1700

w Poznańskim Ośrodku Wspierania Przedsiębiorczości

Poznań, ul. Klasztorna 16

Podczas spotkania dowiesz się m.in. o :
 • możliwościach wspierania zatrudnienia osób w wieku 50+ poprzez dofinansowanie do wynagrodzenia,
 • systemach pomocy finansowej kierowanej do pracodawców zatrudniających młodychdo 30. roku życia,
 • zasadach organizacji staży,
 • współpracy przy naborze i rekrutacji pracowników,
 • możliwościach podniesienia kwalifikacji Twoich pracownikóww ramachKrajowego Funduszu Szkoleniowego,
 • ofercie doradczo - szkoleniowej Poznańskiego Ośrodka Wspierania Przedsiębiorczości.

Zapraszamy! Wstęp wolny

Dołącz online do Karty Dużej Rodziny!
(2015-12-01)
Firmy i instytucje, które chcą dołączyć do programu Karta Dużej Rodziny mogą zrobić to szybciej. Wystarczy, że wypełnią i wyślą deklarację online.

Nowy Moduł Obsługi Partnera w ramach programu Karta Dużej Rodziny dostępny na stronach rodzina.gov.pl oraz empatia.mpips.gov.pl ułatwia przystąpienie do programu. Jak się zgłosić? To proste: wystarczy wypełnić e-deklarację, poprzez wskazanie m.in. jakie zniżki chce się zaoferować. Po uzgodnieniu warunków współpracy Minister Pracy i Polityki Społecznej lub Wojewoda (w przypadku podmiotów działających lokalnie) podpisze z firmą lub instytucją umowę.

Nowy moduł ułatwi potencjalnym partnerom dołączenie do programu, przyspieszy cały proces, a także usprawni pracę jednostek odpowiedzialnych za zawieranie umów z nowymi partnerami.

Status partnera programu to szereg korzyści, takich jak wzrost rozpoznawalności czy też pozyskanie grupy lojalnych klientów. Swoją Kartę odebrało już ponad 1,3 mln osób, a prawie 1,5 mln złożyło wnioski o jej wydanie. W sumie w Polsce jest 3,4 osób w rodzinach wielodzietnych. Dodatkowo partnerzy mogą posługiwać się znakiem "Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny"w materiałach informacyjnych i promocyjnych.

Liczba partnerów Karty Dużej Rodziny systematycznie rośnie. W programie uczestniczy już ponad 1000 firm i instytucji, które oferują zniżki dla rodzin w ok.10,5 tys. miejsc w całej Polsce.

Do programu dołączyli już m.in. sieć PLAY, T-Mobile, księgarnie Świat Książki i Bonito, Centrum Nauki Kopernik, PKP Intercity, Stadion Narodowy i Kopalnia Soli w Wieliczce. Członkowie rodzin wielodzietnych mogą także skorzystać ze zniżek w sklepach sieci Carrefour, Simply Market, Alma oraz Piotr i Paweł, a także na stacjach paliw LOTOS i ORLEN.

Nie trzeba być dużą firmą by do nas dołączyć - do partnerów Karty Dużej Rodziny należą także m.in. PKS Piła, Muzeum Dobranocek i przedszkole niepubliczne "Krasnal" w Olsztynie.

Karta Dużej Rodziny przyznawana jest każdemu członkowi rodziny, także rodzinom zastępczym i rodzinnym domom dziecka. Rodzicom karta wydawana jest dożywotnio, dzieciom do ukończenia 18 lub 25 lat w przypadku kontynuowania nauki. Karta przyznawana jest bezpłatnie i bez względu na dochód.

Deklarację można złożyć tutaj: https://empatia.mpips.gov.pl/web/piu//formularz-zgloszenia-kdr
KDR E-deklaracja - partnerzy

tekst alternatywny
24 grudnia MOPS w Puszczykowie bedzie nieczynny
(2015-11-17)
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Puszczykowie informuje, że dnia 24.12.2015 roku (Wigilia) ośrodek będzie nieczynny.
Targi Pracy Branży Magazynowej 19.11.2015r.

(2015-11-17)
tekst alternatywny
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Puszczykowie informuje o KASACJI WYPOSAŻENIA W DNIU 17.11.2015r.

(2015-11-03)
tekst alternatywny
Fundusz alimentacyjny
(2015-08-20)
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Puszczykowie informuje, że od dnia 1 sierpnia 2015 r. przyjmowane są wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2015/2016.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w przypadku bezskutecznej egzekucji w okresie ostatnich dwóch miesięcy osobie uprawnionej do ukończenia przez nią 18 roku życia albo w przypadku gdy uczy się w szkole lub w szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia, albo w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności - bezterminowo.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 725 zł.
Świadczenia przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500 zł.

Druki wniosków można pobrać w siedzibie ośrodka oraz na stronie internetowej: www.mopspuszczykowo.pl.

Wniosek wraz z dokumentacją można składać w pokoju nr 6 w poniedziałek od 8 do 16, wtorek - piątek od 7.30 do 15.30.
Komunikat dotyczący świadczeń rodzinnych
(2015-08-19)


Uwaga ! rodzice, opiekunowie prawni dziecka lub opiekunowie faktyczni dziecka


Przypominamy, że od dnia 1 listopada 2015 r. rozpoczyna się nowy okres zasiłkowy, który trwać będzie do dnia 31 października 2016 r.


Wszystkie osoby pobierające lub zainteresowane świadczeniami rodzinnymi zobowiązane są złożyć nowy wniosek wraz z dokumentacją potwierdzającą wysokość dochodów członków rodziny uzyskiwanych w 2014 r. ( czyli zaświadczenie z US lub oświadczenie osoby ubiegającej się o zasiłek rodzinny oraz dorosłych członków rodziny) oraz wszelkich zmian w dochodzie, które nastąpiły po roku bazowym.

Wnioski wraz z wymaganą dokumentacją w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy są przyjmowane od dnia 1 września 2015 r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Puszczykowie, ul. Wysoka 1 pokój nr 6.
Wnioski wraz z oświadczeniami można pobrać na stronie internetowej Ośrodka: www.mops.puszczykowo.pl lub w siedzibie Ośrodka.


W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 30 września, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 30 listopada.
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 października do dnia 30 listopada, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 31 grudnia.

Ważna informacja dla osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym lub osób, które ukończyły 75 rok życia!
Ponownie informujemy osoby , które mają ustalony znaczny stopień niepełnosprawności lub ukończyły 75 lat, a nie pobierają z ZUS dodatku pielęgnacyjnego przysługującego do świadczenia emerytalnego lub rentowego
(np. nie pracujący małżonkowie) mogą złożyć w MOPS wniosek o przyznanie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego.
(2015-05-23)


W dniu 5 czerwca 2015 roku
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
bedzie nieczynny

Kasacja wyposażenia
(2015-05-22)


kasacja-mops.jpg
GIEŁDA PRACY DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
(2015-04-21)


plakat.jpg
WYMIANA KART PARKINGOWYCH DLA UPRAWNIONYCH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
(2015-04-14)

Dnia 5 maja 2015r. w godzinach 10:00-13:00 w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej znajdującego się przy ul. Wysoka 1, uprawnione osoby niepełnosprawne będą miały możliwość złożenia wniosku o wydanie nowej karty parkingowej.

Powyższy termin to jedyna okazja wymiany karty parkingowej w gminie - w pozostałe dni sprawę można załatwić pod niżej wskazanym adresem:
Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Słowackiego 8, 61-823 Poznań, Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. Parter pokój 08.

e-mail zespołu: orzekanie@powiat.poznan.pl

tel.: 61 841-07-04
61 841-07-05
61 841-07-06

Aby wymienić kartę parkingową osoba niepełnosprawna musi się zgłosić osobiście (z wyjątkiem osób, które nie ukończyły 18 roku życia, ubezwłasnowolnionych całkowicie lub częściowo - wniosek składa odpowiednio jedno z rodziców, opiekun lub kurator ustanowiony przez sąd) do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i być zaopatrzona w:

 1. Prawomocne orzeczenie (uprawnionych osób) zaliczające do znacznego stopnie niepełnosprawności z symbolem przyczyny niepełnosprawności 04-0 lub/i 05-R lub/i 10-N wraz ze wskazaniem do wydania karty parkingowej;
 2. Jedną fotografię o wymiarach 35x45 mm odzwierciedlającą AKTUALNY wizerunek osoby bez nakrycia głowy i bez ciemnych okularów;
 3. Opłatę 21,00 zł - wpłata.


Więcej informacji dostępnych jest na stronie internetowej:

http://www.bip.powiat.poznan.pl/3315,pz-08.html


AWERS
REWERS
Wielkanocna Zbiórka Żywności
(2015-03-11)

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Puszczykowie, pod egidą Wielkopolskiego Banku Żywności, organizuje Wielkanocną Zbiórkę Żywności w sieci sklepów Społem, Arturo oraz Biedronka. W tym roku akcję zaplanowano od 20-22.03.2015 r. W akcję jak zwykle czynnie włączą się uczniowie puszczykowskich gimnazjów, bo to właśnie oni w największych sklepach w Puszczykowie (przy oznakowanych koszach) będą rozdawać ulotki informacyjne. Odbiór zebranej żywności odbędzie się w dniu 23.03.2015r. przez pracowników MOPS oraz funkcjonariuszy Straży Miejskiej.
"Stypendia dla rodzin dzieci w ciężkim stanie klinicznym"
(2015-03-09)


Rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej, opiekujące się dziećmi w ciężkim stanie klinicznym, mogą ubiegać się o roczne stypendium Stowarzyszenia SPES. Wnioski przyjmujemy do 6 kwietnia br. Szczegółowe informacje znajdują się w załączonych materiałach oraz na stronie: www.spes.org.pl/stypendia
Stypendia dla rodzin dzieci w ciężkim stanie klinicznym INFORMACJE

Stypendia dla rodzin dzieci w ciężkim stanie klinicznym
Projekt "Wzmocnienie pozycji pokrzywdzonych przestępstwem oraz wsparcie świadków
w postępowaniu karnym"

Finansowany ze środków funduszy norweskich oraz środków krajowych.
(2015-02-27)


Fundacja "Dziecko w Centrum" w ramach projektu realizowanego z funduszy norweskichudziela pomocy prawnej i psychologicznej w punkcie konsultacyjnym dla osób pokrzywdzonych przestępstwem i członków ich rodzin w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puszczykowie, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnkowie oraz w Ośrodku Pomocy Społecznej w Tarnowie Podgórnym.

Dyżury mają na celu ułatwić dostęp do pomocy prawnej i psychologicznej dla osób pokrzywdzonych przestępstwem w mniejszych aglomeracjach, udzielić pomocy prawnej i psychologicznej jak najwcześniej od momentu przestępstwa, pomóc podjąć działania mające na celu łagodzenie skutków przestępstwa, wspierać w inicjowaniu czynności procesowych, udzielić Informacji o prawach i obowiązkach wynikających z pozycji pokrzywdzonego.
Terminy dyżurów w Puszczykowie:

Punkt konsultacyjny w Puszczykowie
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Wysoka 1 62-040 Puszczykowo
Dyżury: druga i czwarta środa miesiąca od 16.00 do 19.00
"Tydzień Pomocy Pokrzywdzonym" (2015-02-23 do 28)
W roku 2000 w Ministerstwie Sprawiedliwości zrodziła się idea obchodów "Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw", mająca na celu zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem. Idea ta związana jest z obchodzonym w dniu 22 lutego Międzynarodowym Dniem Ofiar Przestępstw. W Polsce dzień ten został ustanowiony Dniem Ofiar Przestępstw na mocy ustawy z dnia 12 lutego 2003 r. o ustanowieniu 22 lutego Dniem Ofiar Przestępstw (Dz. U. nr 59 poz. 517). W ramach Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem 26 lutego br. w godz. 16 - 18 na terenie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puszczykowie odbędzie się dyżur prawnika oraz psychologa.
Tydzień Pomocy Pokrzywdzonym
więcej
Świąteczna Zbiórka Żywności (2014-11-14)
W zbiórce pomagać będzie młodzież szkolna puszczykowskich gimnazjów, która w największych sklepach w Puszczykowie będzie zbierała żywność i wydawała ulotki informujące o akcji.
Z góry dziękujemy wszystkim ofiarodawcom biorącym udział w akcji.
Komunikat dotyczący świadczeń rodzinnych (2014-11-01)
Uwaga ! rodzice, opiekunowie prawni dziecka lub opiekunowie faktyczni dziecka
Przypominamy, że od dnia 1 listopada 2014 r. rozpoczyna się nowy okres zasiłkowy, który trwać będzie do dnia 31 października 2015 r.
Wszystkie osoby pobierające lub zainteresowane świadczeniami rodzinnymi zobowiązane są złożyć nowy wniosek wraz z dokumentacją potwierdzającą wysokość dochodów członków rodziny uzyskiwanych w 2013 r. oraz wszelkich zmian w dochodzie, które nastąpiły po roku bazowym. więcej
Komunikat dotyczący Karty Dużej Rodziny (2014-06-16)
Od 16 czerwca w siedzibie MOPS-u można pobierać i składać wnioski w sprawie Karty Dużej Rodziny. więcej
UWAGA! (2014-04-29)
Informujemy, że w dniu 2 maja 2014r. Ośrodek Pomocy Społecznej będzie nieczynny. Za zaistniałe utrudnienia Przepraszamy !
Komunikat dotyczący świadczeń rodzinnych (2013-09-17)
Uwaga ! rodzice, opiekunowie prawni dziecka lub opiekunowie faktyczni dziecka Przypominamy, że od dnia 1 listopada 2013 r. rozpoczyna się nowy okres zasiłkowy, który trwać będzie do dnia 31 października 2014 r. więcej
Informacje o projekcie "Mobilny Urząd" (2013-09-03)
Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu zgodnie z zawartym Porozumieniem w sprawie wspólnej realizacji projektu pt. „Mobilny Urząd” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Poddziałanie 6.1.2 PO KL) podaje terminy obsługi osób bezrobotnych w Państwa Gminie w II półroczu 2013 r. w siedzibie MOPS Puszczykowo, ul. Wysoka 1 więcej
Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu (2013-04-11)
Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu o projekcie dla osób powyżej 50 roku życia
Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu o projekcie dla osób powyżej 50 roku życia
więcej
Jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia się dziecka (2013-02-18)
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że od dnia 1 stycznia 2013 r. zmianie uległy przepisy, na mocy których przysługuje jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka. Warunkiem przyznania świadczenia jest aktualnie kryterium dochodowe nie przekraczające kwoty 1922,00 zł. na osobę.. więcej
Mobilny Urząd (2013-01-11)
Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu informuje, że w ramach projektu "Mobilny Urząd" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego obsługa osób bezrobotnych z gminy Puszczykowa w I półroczu 2013r. będzie się odbywała nadal w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puszczykowie. więcej
Dofinansowanie za zimną wodę. (2012-09-29)
Pomoc skierowana jest szczególnie do osób będących w trudnej sytuacji finansowej, mających problemy z terminowym regulowaniem rachunków za zimną wodę i odprowadzanie ścieków. Ile wynosi pomoc? Dopłaty mogą wynieść: 10%, 20%, 30%, 40% lub 50% wartości rachunków. Kwota dopłaty uzależniona jest od wysokości dochodu na osobę. więcej
Komunikat dotyczący funduszu alimentacyjnego (2012-09-19)
Od dnia 1 sierpnia 2012 r. przyjmowane są nowe wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2012/2013.
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej (na podstawie wyroku sądu) do ukończenia przez nią 18 roku życia albo w przypadku gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia 25 roku życia. W przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności bezterminowo. więcej
Komunikat dotyczący świadczeń rodzinnych (2012-09-19)
Przypominamy, że od dnia 1 listopada 2012 r. rozpoczyna się nowy okres zasiłkowy, który trwać będzie do dnia 31 października 2013 r.
Wszystkie osoby pobierające lub zainteresowane świadczeniami rodzinnymi zobowiązane są złożyć nowy wniosek wraz z dokumentacją potwierdzającą wysokość dochodów członków rodziny uzyskiwanych w 2011 r. oraz wszelkich zmian w dochodzie, które nastąpiły po roku bazowym. więcej
Informacje o projekcie "Mobilny Urząd" (2012-07-20)
Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu informuje, że w ramach projektu "Mobilny Urząd" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego obsługa osób bezrobotnych z gminy Puszczykowa w II półroczu 2012r. będzie się odbywała nadal w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puszczykowie. więcej
Copyright © 2017
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Puszczykowie