Przyjazna Szkoła - 2011 r. Drukuj

W lutym 2011 r. w szkołach podstawowych w Puszczykowie rozpoczął się projekt „Przyjazna Szkoła" sfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z Europejskiego Funduszu Społecznego. Zakończenie projektu przewidziane jest na grudzień 2012 r. Otrzymał on dofinansowanie w wysokości 133 721,22 zł. Celem głównym projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez indywidualizację procesu kształcenia dzieci z klas I - III.

 

Sprostanie wyzwaniom, jakie niesie realizacja podstawy programowej wobec wszystkich uczniów, wymaga wdrożenia kompleksowego programu wspomagającego szkołę w procesie edukacji, uwzględniającego indywidualną pracę z dzieckiem w celu wspierania jego osobistego rozwoju. Praca ta wymaga dostosowania treści, metod i środków nauczania do indywidualnych zdolności, umiejętności i zainteresowań uczniów na zajęciach obowiązkowych i dodatkowych, wzbogacających ofertę edukacyjną szkoły.

Do celów szczegółowych projektu należą:

  • zapewnienie każdemu dziecku w I etapie edukacyjnym oferty edukacyjne wychowawczo-profilaktycznej, zgodnie z jego indywidualnymi potrzebami i możliwościami edukacyjnymi i rozwojowymi;
  • zwiększenie stopnia i zakresu wykorzystania w szkole aktywizujących metod nauczania;
  • zwiększenie dostępności i podniesienie jakości wsparcia i pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej dzieciom w szczególności dzieciom o specjalnych potrzebach edukacyjnych;
  • podniesienie jakości pomocy udzielanej przez szkołę rodzicom dzieci uczących się na I etapie edukacyjnym w szkołach podstawowych oraz zintensyfikowanie współpracy i zaangażowania rodziców w życie szkoły.


Szkoła Podstawowa nr 1

- zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji - Marta Madaj
- zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych - Renata Kulka
- zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy – Anna Florczak
- zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej - Marta Madaj
- gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy - Maria Taraszkiewicz
- zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych - Renata Kulka
Osoba odpowiedzialna Renata Kulka.

Szkoła Podstawowa nr 2

- dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, dla dzieci z klas pierwszych - Karolina Michałowska
- logopedyczne, dla dzieci z klas pierwszych i drugich - Anna Florczak
- socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne, dla dzieci z klas drugich - Mariola Witkowiak i Magdalena Grabianowska
- rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych:
z języka angielskiego dla dzieci z klas pierwszych -Agnieszka Jazdon
z języka polskiego dla dzieci z klas trzecich - Magdalena Łuczak — Turowska
z matematyki dla dzieci z klas trzecich -Agnieszka Frąckowiak
Osoby odpowiedzialne: Karolina Michałowska, Mariola Witkowiak

Biuro projektu: Urząd Miasta w Puszczykowie. Koordynator projektu: Katarzyna Nowak.

Termin realizacji projektu: od 31.01.2011r. do 31.12.2012r.

Kwota dofinansowania: 133 721,22 zł

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego