Zaproszenie na sesję Rady Miasta Puszczykowa Drukuj
wtorek, 18 października 2016 00:00

 

Zapraszamy na 24. sesję

Rady Miasta Puszczykowa,

która odbędzie się we wtorek 25 października 2016 r.

o godz. 17.00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego.

 


 

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad i rozpatrzenie ewentualnych wniosków o jego zmianę.
 3. Przyjęcie protokołu nr 22/16/VII z 27 września 2016 r.
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: uchwalenia rocznego programu współpracy Miasta Puszczykowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok (druk nr 164).
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: przyznania Nagrody Rady Miasta Puszczykowa dla uczniów szczególnie uzdolnionych (druk nr 165).
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż udziałów w nieruchomości (druk nr 166).
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr 92/15/VII Rady Miasta Puszczykowo z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2016-2023 (druk nr 167).
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2016 Nr 93/15/VII z dnia 17 grudnia 2015 r. (druk nr 168).
 9. Zapoznanie z protokołem pokontrolnym Komisji Rewizyjnej z kontroli inwestycji pn. „Modernizacja chodnika na ul. 3 Maja w Puszczykowie".
 10. Sprawozdanie z bieżącej działalności Burmistrza oraz referatów Urzędu Miejskiego.
 11. Informacje Przewodniczącego Rady Miasta.
 12. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 13. Wolne głosy.
 14. Zamknięcie sesji.
 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zaliczenia do kategorii dróg miejskich (druk nr 117a).