Puszczykowska Rada Działalności Pożytku Publicznego Drukuj
poniedziałek, 12 marca 2012 09:53

Inauguracyjne posiedzenie Puszczykowskiej Rady


W dniu 6 marca 2012 r. odbyło się inauguracyjne posiedzenie Puszczykowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Spotkanie otworzył Pan Andrzej Balcerek Burmistrz Miasta Puszczykowa, który przywitał wszystkich zebranych. W słowie wprowadzenia podkreślił istotną rolę Rady jako pośrednika we współpracy między urzędem miasta, Radą Miasta a organizacjami pozarządowymi i ze swej strony zadeklarował gotowość ścisłej współpracy.

 

 

Podczas posiedzenia członkowie Rady w głosowaniu jawnym wybrali ze swojego grona przewodniczącego, wiceprzewodniczącego oraz sekretarza. Przewodniczącą została Pani Iwona Janicka, reprezentująca Fundację Aktywności Lokalnej; Wiceprzewodniczącą – Pani Małgorzata Hempowicz, reprezentująca Radę Miasta Puszczykowa, natomiast Sekretarzem została Pani Katarzyna Nowak, przedstawiciel Burmistrza Miasta Puszczykowa.

 

Przypomnijmy:


Puszczykowska Rada Działalności Pożytku Publicznego została powołana na podstawie Zarządzenia Nr 61/11/VI Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 4 listopada 2011r. w sprawie ogłoszenia naboru na członków Puszczykowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, natomiast tryb powoływania członków oraz organizacja i tryb działania Rady zostały określone Uchwałą Nr 98/11/VI Rady Miasta Puszczykowa z dnia 18 października 2011 r. Kadencja Rady trwa 2 lata. W skład Rady wchodzi 8 osób, w tym 4 przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 2 przedstawicieli Rady Miasta Puszczykowa oraz 2 przedstawicieli Burmistrza Miasta.

Do zadań Rady należy m.in. opiniowanie projektów strategii rozwoju miasta; opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery zadań publicznych,
o których mowa w art. 4, oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi; wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych; udzielanie pomocy
i wyrażanie opinii w przypadku sporów między organami administracji publicznej
a organizacjami pozarządowymi, wyrażanie opinii w sprawach dotyczących zadań publicznych, w tym zlecania tych zadań do realizacji przez organizacje pozarządowe.