10.10.2018

Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe

Pragniemy poinformować, że Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014‑2020 z dniem 28.09.2018 r. ogłasza nabór wniosków nr RPWP.07.02.02‑IZ‑00‑30‑002/18 w ramach Poddziałania 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe. Ogłoszenie zostało opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.


Kto może składać wnioski?

 •     podmioty ekonomii społecznej,
 •     organizacje pozarządowe,
 •     instytucje rynku pracy,
 •     podmioty utworzone przez jst realizujące zadania publiczne,
 •     jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne oraz utworzone przez nie podmioty,
 •     państwowe jednostki budżetowe,
 •     jednostki organizacyjne jst w zakresie poprawy dostępu do usług wsparcia rodziny i sytemu pieczy zastępczej, osób starszych i z niepełnosprawnościami,
 •     osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, uprawnione do prowadzenia działalności pożytku publicznego zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,
 •     podmioty wykonujące działalność leczniczą na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej,
 •     uczelnie lub podmioty posiadające osobowość prawną, dla których organem założycielskim jest uczelnia.

 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach konkursu można realizować następujące typy projektów:

 •     projekty poprawiające dostęp do usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, w tym działań na rzecz usamodzielnienia osób opuszczających pieczę zastępczą. Możliwy zakres usług określa ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
 •     projekty poprawiające dostęp do usług opiekuńczych i asystenckich,
 •     projekty zwiększające dostęp do mieszkań chronionych/wspomaganych,
 •     projekty służące dostarczaniu narzędzi rozwoju usług społecznych lokalnym usługodawcom i zwiększenie potencjału lokalnych społeczności do samodzielnego świadczenia usług społecznych i zdrowotnych, z wykorzystaniem narzędzi deinstytucjonalizacji

 

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów: (EFS+BP): 56 982 105,65 PLN

Termin naboru: od 30.10.2018 do 31.12.2018

 

Drukuj

Urząd Miejski
w Puszczykowie

ul. Podleśna 4, 62-040 Puszczykowo

tel. +48 61 898 37 00

fax. +48 61 898 37 11

um@puszczykowo.pl

Urząd Miejski

NIP: 7771020151 | Regon: P-000526943

Miasto Puszczykowo

NIP: 7773159692 | Regon: 631257874

Godziny urzędowania

poniedziałek: 8:00 - 16:00

wtorek-piątek: 7:30 - 15:30

© 2016 Urząd Miejski w Puszczykowie. Wszystkie prawa zastrzeżone.

created by Medway