31 GRU 1969, 19:00

Zaproszenie na 32. sesję Rady Miasta Puszczykowa

Zapraszamy na SESJĘ RADY MIASTA PUSZCZYKOWA, która odbędzie w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4, budynek B.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad i rozpatrzenie ewentualnych wniosków o jego zmianę.
 3. Przyjęcie protokołu nr 30/17/VII z 25 kwietnia 2017 r.
 4. Przyjęcie protokołu nr 31/17/VII z 23 maja 2017 r.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr 154/08/V Rady Miasta Puszczykowa z dnia 29 października 2008 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Mieście Puszczykowie (druk nr 238).
  ZAŁĄCZNIK DO DRUKU NR 238
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Puszczykowa (druk nr 239).
  ZAŁĄCZNIK DO DRUKU NR 239
  ZAŁACZNIK NR 1 DO PROJEKTU PLANU
  ZAŁACZNIK NR 2 DO PROJEKTU PLANU
  ZAŁACZNIK NR 3 DO PROJEKTU PLANU
  ZAŁACZNIK NR 4 DO PROJEKTU PLANU
  ZAŁACZNIK NR 5 DO PROJEKTU PLANU
  ZAŁACZNIK NR 6 DO PROJEKTU PLANU
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie przy ulicy Klasztornej, obręb Puszczykowo Stare, arkusz 6 (druk nr 240).
  ZAŁĄCZNIK NR 1 DO DRUKU NR 240
  ZAŁĄCZNIK NR 2 DO DRUKU NR 240
  ZAŁĄCZNIK NR 3 DO DRUKU NR 240
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2017 Nr 170/16/VII z dnia 20 grudnia 2016 r. (druk nr 241).
  ZAŁĄCZNIK NR 1 DO DORUKU NR 241
 9. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Puszczykowa za rok 2016.
 10. Zapoznanie się z informacją o stanie mienia komunalnego Miasta Puszczykowa na dzień 31 grudnia 2016 r.
 11. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Miasta Puszczykowa za rok 2016.
 12. Zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Puszczykowa za rok 2016.
 13. Zapoznanie się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Puszczykowa ws. udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Puszczykowa za 2016 rok.
 14. Zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu ws. wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Puszczykowa o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Puszczykowa za 2016 rok.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta Puszczykowa za 2016 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Puszczykowa za 2016 rok (druk nr 236).
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta Puszczykowa z tytułu wykonania budżetu Miasta za 2016 rok (druk nr 237).
 17. Sprawozdanie z bieżącej działalności Burmistrza oraz referatów Urzędu Miejskiego.
 18. Informacje Przewodniczącego Rady Miasta.
 19. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 20. Wolne głosy.
 21. Zamknięcie sesji.
Drukuj

Urząd Miejski
w Puszczykowie

ul. Podleśna 4, 62-040 Puszczykowo

tel. +48 61 898 37 00

fax. +48 61 898 37 11

um@puszczykowo.pl

Urząd Miejski

NIP: 7771020151 | Regon: P-000526943

Miasto Puszczykowo

NIP: 7773159692 | Regon: 631257874

Godziny urzędowania

poniedziałek: 8:00 - 16:00

wtorek-piątek: 7:30 - 15:30

© 2016 Urząd Miejski w Puszczykowie. Wszystkie prawa zastrzeżone.

created by Medway